Llogater IRPF

 • Els rendiments procedents de l'arrendament d'una vivenda constituïxen per a l'arrendador un rendiment de capital immobiliari.

  La quantificació del rendiment s’efectua restant  dels ingressos les despeses deduïbles i aplicant sobre esta quantitat, en els casos que escaiga, determinades reduccions.  

  En el supòsit de subarrendaments, les quantitats percebudes pel subarrendador no es consideraran rendiments del capital immobiliari, sinó del capital mobiliari. Tanmateix, la participació del pro­pietario en el preu del sotsarrendament sí que té la consideració de rendiments del capital immobiliari, sense que siga procedent aplicar sobre el rendiment net cap reducció.

  Únicament si l'arrendament es duu a terme com a activitat econòmica, les quantitats obtingudes no tenen la consideració de rendiments del capital immobiliari, sinó d'activitats econòmiques, que s’han de declarar dins de l’apartat específic.

  S'entén que l'arrendament es realitza com a activitat econòmica quan en el desenvolupament de l'activitat hi haja, almenys, una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, per a l'acompliment de l'esmentada gestió.

 • Concepte de rendiments del capital immobiliari
 • Càlcul dels ingressos íntegres
 • Gastos deduïbles
 • Rendiment net