Imputació de rendes immobiliàries

Tenen la consideració de rendes immobiliàries imputades aquelles que el contribuent ha d'incloure en la seua base imposable per ser propietari o titular d'un dret real de gaudi sobre determinats béns immobles urbans, incloent les que es deriven d'un dret real d'aprofitament per tanda sobre béns immobles.

Requisits de la imputació de rendes immobiliàries

La imputació de rendes immobiliàries està condicionada que els immobles complisquen els següents requisits:

  1. Que es tracte de béns immobles urbans i no es troben afectes a activitats econòmiques.
  2. Que es tracte d'immobles rústics amb construccions que no resulten indispensables per al desenvolupament d'explotacions agrícoles, forestals o ramaderes.
  3. Que no generen rendiments de capital com a conseqüència de l'arrendament de béns immobles, negocis o mines o de la constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi sobre béns immobles.
  4. Que no constituïsquen la vivenda habitual del contribuent. A estos efectes, s'entén que formen part de la vivenda habitual del contribuent les places de garatge adquirides conjuntament amb l'immoble fins a un màxim de dos.
  5. Que no es tracte de terra no edificat, immobles en construcció ni d'immobles que, per raons urbanístiques, no siguen susceptibles d'ús.

Determinació de la renda imputada

La renda imputable per cada immoble urbà es realitza mitjançant l'aplicació dels següents percentatges:

  1. Amb caràcter general s'aplicarà el 2 per 100 sobre el valor cadastral de l'immoble que figure al rebut de l'Impost sobre Béns Immobles.
  2. L'1,1 per 100 per a aquells immobles el valor cadastral dels quals haja sigut revisat, modificat o determinat mitjançant un procediment de valoració col·lectiva que haja entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors.
  3. Per a aquells immobles que manquen de valor cadastral o no hagen sigut notificats al contribuent a la data de meritació de l'impost el percentatge de l'1,1 per 100 s'aplicarà sobre el 50 per 100 del més gran dels següents valors: el comprovat per l'Administració a efectes d'altres tributs o el preu, contraprestació o valor de l'adquisició.

Quan un immoble s'adquirisca o transmeta en el transcurs d'un exercici o haja estat arrendat o afecte a una activitat econòmica durant part d'un any, així com en els altres supòsits en què l'immoble haja estat a disposició dels seus propietaris o usufructuaris únicament durant part d'un exercici, la renda imputable serà la que proporcionalment corresponga al nombre de dies compresos en l'esmentat període.

En els supòsits de drets reals d'aprofitament per tanda sobre béns immobles, la imputació l'haurà d'efectuar el titular del dret real, aplicant el percentatge del 2 per 100 o 1,1 per 100, segons procedisca, al resultat de prorratejar el valor cadastral del bé immoble en funció de la durada anual del període d'aprofitament.

Quan la titularitat d'un bé immoble corresponga a diverses persones, la imputació de la renda que es derive del mateix es considerarà obtinguda per cadascuna d'elles en proporció amb la seua participació en l'esmentada titularitat.