IVA reduït en compra, adaptació o reparació de vehicles

Tributaran al 4% les vendes i els serveis de reparació i adaptació relatives a vehicles destinats al transport de persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda, amb independència de qui siga el conductor dels mateixos, sempre que es presenten els següents requisits:

  1. Que hagen transcorregut almenys 4 anys des de la matriculació d'un altre vehicle en anàlogues condicions.No obstant això, este requisit no s'exigirà en supòsits de sinistre total dels vehicles, degudament acreditat.
  2. Que no siguen objecte d'una transmissió posterior per actes «inter vivos» durant el termini dels quatre anys següents a la data de la seua matriculació.

  3. Que s'obtinga prèviament la certificació de discapacitat de l'IMSERSO o entitat gestora corresponent a la Comunitat Autònoma que tinga transferida la seua gestió.

L'aplicació del 4% requerirà el previ reconeixement del dret per l'Administració tributària, iniciant-se mitjançant sol·licitud (model 04). L'esmentat reconeixement, cas de produir-se, farà efecte des de la data de la seua sol·licitud. 

Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'acompanyar la documentació que acredite que la destinació del vehicle és el transport habitual de la persona amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda. 

Seran admissibles els següents mitjans de prova:

  • La titularitat del vehicle a nom de la persona amb discapacitat .
  • Que l'adquirent siga cònjuge de la persona amb discapacitat o tinga una relació de parentiu en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament.

  • Que l'adquirent estiga inscrit com a parella de fet de la persona amb discapacitat en el Registre de parelles o unions de fet de la Comunitat Autònoma de residència.

  • Que l'adquirent tinga la condició de tutor, representant legal o guardador de fet de la persona amb discapacitat.

  • Que l'adquirent demostre la convivència amb la persona amb discapacitat mitjançant certificat d'empadronament o per tindre el domicili fiscal al mateix habitatge.

A efectes de l'aplicació del tipus del 4% d'IVA en la compra d'un vehicle, la mobilitat reduïda s'haurà d'acreditar mitjançant certificat o resolució expedit per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o òrgan competent de la Comunitat Autònoma corresponent.

Es consideraran, en tot cas, persones amb mobilitat reduïda:

  • Les persones cegues o amb deficiència visual i, en tot cas, les afiliades a l'Organització Nacional de Cecs Españoles (ONCE) que acrediten la seua pertinença a la mateixa mitjançant el corresponent certificat.
  • Els titulars de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat emeses per les Corporacions Locals o, en el seu cas, per les Comunitats Autònomes, que, en tot cas, hauran de comptar amb el certificat o resolució expedit per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o òrgan competent de la Comunitat Autònoma corresponent, acreditatiu de la mobilitat reduïda.