Qui reté o ingressa a compte?

Amb caràcter general, estaran obligats a retindre o ingressar a compte, en el que satisfacen rendes sotmeses a esta obligació:
  1. Les persones jurídiques i altres entitats, incloses les comunitats de propietaris i les entitats en règim d'atribució de rendes.
  2. Els contribuents que exercisquen activitats econòmiques, quan satisfacen rendes a l'exercici de les seues activitats
  3. Les persones físiques, jurídiques i altres entitats no residents en territori espanyol, que hi operen mitjançant establiment permanent.
  4. Les persones físiques, jurídiques i altres entitats no residents en territori espanyol, que operen en ell sense mediació d'establiment permanent, quant als rendiments del treball que satisfacen, així com respecte d'altres rendiments sotmesos a retenció o ingrés a compte que constituïsquen despesa deduïble per a l'obtenció de rendes procedents de prestacions de serveis, assistència tècnica ,obras d'instal·lació i muntatge i, en general, d'activitats o explotacions econòmiques realitzades a Espanya sense mediació d'establiment permanent
  5. En les operacions realitzades a Espanya per fons de pensions domiciliats en un altre estat membre de la Unió Europea que duguen a terme plans de pensions d'ocupació subjectes a la legislació espanyola, conforme amb el que preveu la Directiva 2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, estarà obligat a practicar retenció o ingrés a compte el representant designat a este efecte (a partir de l'1/1/2007).

En cap cas no estaran obligades a practicar retenció o ingrés a compte les missions diplomàtiques o oficines consulars a Espanya d'estats estrangers.