Quan es reté o s'ingressa a compte?

Amb caràcter general, l'obligació de retindre naixerà en el moment en què se satisfacen o abonen les rendes corresponents.

En els rendiments del capital mobiliari l'obligació de retindre i ingressar a compte naixerà en el moment de l'exigibilitat dels rendiments o en el del seu pagament o lliura si és anterior; en el cas de rendiments del capital mobiliari derivats de la transmissió amortització o reembors d'actius financers, l'obligació naixerà en el moment de la transmissió, amortització o reembors.

En els guanys patrimonials derivats de la transmissió o reembors d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva, quan es formalitze la transmissió o reembors de les accions o participacions.