Avançament de la deducció per vivenda habitual.

Requisits per a l'aplicació de la reducció del 2% en el tipus de retenció:

Requisits subjectius:

Tractar-se de treballadors per compte aliè que tinguen de dret a la deducció per adquisició o rehabilitació de vivenda habitual en l'IRPF, quan la quantia total de les retribucions (siga quin fora el nombre de pagadors) a què es referix l'article 83.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques siga inferior a 33.007,2 euros.

Requisits objectius:

Comunicar al seu pagador que destina quantitats per a l'adquisició o la rehabilitació de la seua vivenda habitual utilitzant finançament alié per les quals tindrà dret a la deducció per inversió en vivenda habitual regulada en l'article 68.1 de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

En cap cas no procedirà la comunicació al pagador quan les quantitats es destinen a la construcció o ampliació de l'habitatge.

El tipus de retenció no podrà resultar negatiu com a conseqüència de la minoració de dos enters.

Forma. Model per a la comunicació al pagador

La comunicació es realitzarà a través del model 145. Comunicació de dades al pagador; el pagador està obligat a conservar-lo.

Termini per a la comunicació

La comunicació podrà efectuar-se a partir del moment en què el contribuent destine quantitats per a l'adquisició o la rehabilitació de la seua vivenda habitual utilitzant finançament alié i tindrà efectes a partir de la data de la comunicació, sempre que resten, com a mínim, cinc dies per a la confecció de les corresponents nòmines. No caldrà reiterar en cada exercici la comunicació mentre no es produïsquen variacions en les dades comunicades inicialment.