Treballadors espanyols desplaçats per la seua empresa a l'estranger

  • Els treballadors per compte aliè que vagen a adquirir la condició de contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents com a conseqüència del seu desplaçament a l'estranger per la seua empresa, podran comunicar a l'Administració tributària l'esmentada circumstància mitjançant la presentació del model de comunicació 247.

    En l'esmentada comunicació es farà constar la identificació del treballador i del pagador dels rendiments del treball, la data de sortida del territori espanyol, la data de començament de la prestació del treball a l'estranger, així com l'existència de dades objectives en eixa relació laboral que facen previsible que, com a conseqüència d'això, la permanència en un altre país siga superior a 183 dies durant l'any natural que es produïx el desplaçament o, en el seu defecte, en el següent.

    L'Administració tributària, en vista de la comunicació presentada, expedirà al treballador, si procedix, en el termini màxim de 10 dies hàbils, un document acreditatiu en el qual conste la data a partir de la qual es practicaran les retencions per l'Impost sobre la Renda de No Residents.

    El treballador lliurarà al pagador dels rendiments un exemplar del document expedit per l'Administració tributària, amb la finalitat que este últim, als efectes de la pràctica de retencions, el considere contribuent de l'Impost sobre la Renda de No Residents. L'esmentat document estendrà els seus efectes, com a màxim, a dos anys naturals, el del desplaçament i el següent o, si no es pot computar l'any de desplaçament, als dos següents.

    Per a completar esta informació pot consultar l'article 32 del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents i l'article 17 del Reglament d'este Impost.

  • Model 247