Devolució de gasoil professional per a Beneficiaris comunitaris no residents a Espanya

Com poden exercir el seu dret a la devolució els no residents a Espanya?

Aquells beneficiaris comunitaris no residents a Espanya que reunisquen els requisits exigits per a obtindre la corresponent devolució per ús de gasoil professional, podran optar entre acudir al procediment general, basat en la tramitació telemàtica de l'alta i modificacions censals i de la declaració informativa i en l'ús de targetes-gasoil com mitjans de pagament, o bé acudir a un procediment específic gestionat mitjançant suport paper dirigit al centre gestor, tant per a l'alta al cens de beneficiaris com per a les sol·licituds trimestrals de devolució. En cas d'acudir al procediment general el funcionament seguirà com fins ara, havent de realitzar els tràmits corresponents a través d'un representant fiscal domiciliat en territori espanyol.

Quins requisits són exigibles per a obtindre l'alta al cens en el nou procediment específic gestionat mitjançant suport paper?

Per a la gestió de l'alta al cens de beneficiaris de la devolució, serà necessària la remissió al centre gestor mitjançant correu certificat d'una sol·licitud en la qual es faran constar les següents dades:

 • Nom o raó social i domicili fiscal del sol·licitant.
 • Descripció de l'activitat econòmica del sol·licitant i data d'inici d'esta activitat.
 • Identificació de l'entitat financera i del Codi del compte bancari, format ANAVEN, a la que s'efectuaran les transferències de les devolucions. En el caso de cuentas corrientes internacionales, el código SWIFT.
 • Adreça electrònica del sol·licitant.
 • Número d'identificació del sol·licitant a efectes de l'Impost sobre el Valor Afegit previst en la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l'Impost sobre el Valor Afegit.
 • Les següents dades, per cada un dels vehicles en els quals es consumisca gasoil professional:
 1. Matrícula del vehicle.
 2. País comunitari de matriculació.
 3. Data d'inici en l'activitat del vehicle.
 4. Pes màxim autoritzat del vehicle.
 5. Als vehicles matriculats en la resta de la Unió Europea a què la normativa del seu estat de residència exigisca autorització administrativa per a l'exercici de l'activitat de transport es consignarà el número d'esta i el nom de l'organisme expedidor de l'autorització.

Quins requisits seran necessaris per a obtindre la devolució en el nou procediment específic gestionat mitjançant suport paper?

Per a obtindre la devolució en este nou procediment específic per a beneficiaris no residents, l'alta al cens s'ha de realitzar mitjançant suport paper remés mitjançant correu certificat.

En este procediment, les devolucions seran sol·licitades atenent a períodes corresponents als trimestres naturals.

Les sol·licituds enviades hauran de contindre com a mínim la següent informació:

 1. Número d'identificació a efectes de l'Impost sobre el Valor Afegit previst en la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l'Impost sobre el Valor Afegit, i nom o raó social del sol·licitant.
 2. Trimestre natural sobre el qual se sol·licita la devolució.
 3. Identificació dels vehicles pel consum de gasoil del qual se sol·licita devolució, i els litres de gasoil consumits en el període pels quals se sol·licita la devolució.

Estes sol·licituds hauran d'anar acompanyades de les còpies de les factures d'adquisició del gasoil pel qual se sol·licita la devolució.

La direcció de l'òrgan competent, encarregat de la gestió del cens i de les devolucions per als beneficiaris comunitaris no residents a Espanya que opten pel procediment específic gestionat mitjançant suport paper, és la següent:

Departament de duanes i impostos especials
Sotsdirecció de Gestió i Intervenció d'Impostos Especials
Av. Llano Castellà 17, Edifici A
28071 Madrid
España

Han de presentar la relació anual de quilometratge els beneficiaris no residents que opten pel procediment en suport paper?

Sí, es remetrà al centre gestor mitjançant correu certificat, pels quilòmetres recorreguts a Espanya, en el mateix termini que l'establit per caràcter general.