Inversió en empreses de nova o recent creació

Es manté la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, i també la incompatibilitat amb la derogada deducció per comptes estalvi empresa, açò és, no formarà part de la base de la deducció, l'import de les accions o participacions adquirides amb el saldo de comptes estalvi empresa en la mesura que l'esmentat saldo haguera sigut objecte de deducció.

(Modificació article 68.1 i Disposició Transitòria 28 LIRPF)