Deducciones en actividades económicas

Com a novetat, addicionalment als incentius i estímuls a la inversió empresarial establits en la normativa de l'Impost sobre Societats, les persones físiques les activitats de les quals complisquen els requisits per a ser considerades d'empreses de reduïda dimensió, podran aplicar una nova deducció per inversió del benefici empresarial en l'adquisició de determinats béns de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries, afectes a activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent.

La nova deducció compta per a la seua aplicació, amb requisits de quantia de la inversió, termini, percentatges sobre rendiments reinvertits, límits sobre quotes i permanència de funcionament del bé en el patrimoni del contribuent.A més, esta deducció és incompatible amb:

  • L'aplicació de la llibertat d'amortització
  • Amb la deducció per inversions de l'article 94 de la Llei 20/1991, de les Canàries
  • i amb la Reserva per a inversions en les Canàries de la Llei 19/1994

(Modificació de l'article 68.2 b) LIRPF)