Deducció per lloguer de la vivenda habitual

Se suprimix la deducció per lloguer de la vivenda habitual, encara que de forma transitòria es manté per a alguns arrendataris.Per a això resultarà necessari que el contribuent haguera tingut dret a la deducció per lloguer de la vivenda habitual en relació amb les quantitats satisfetes per l'esmentat concepte, en un període impositiu meritat anteriorment a 1 de gener de 2015.Havent a més de mantindre en vigor el contracte d'arrendament i de continuar complint els requisits de rendes màximes.

(Suprimit l'article 68.7 i nova Disposició Transitòria 15a LIRPF)