Deducció Partits polítics, Coalicions o Agrupacions d'Electors

S'establix una nova deducció del 20 per cent de les quotes d'afiliació i les aportacions a Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d'Electors.La base màxima d'esta deducció serà de 600 euros anuals.Substituïx l'anterior model de reducció en base imposable.

(Nova redacció article 68.3 b) LIRPF)