Compensació fiscal per capital mobiliari

Es deroga el règim de compensacions fiscals per l'obtenció de rendiments del capital mobiliari derivats de contractes d'assegurances de vida o invalidesa o de depòsits, contractats anteriorment a de 20 de gener de 2006.

(Suprimida la disposició Transitòria Tretzena LIRPF)