Rendes que no tributen en l'IRPF

PRESTACIONS O RENDIMENTS RELACIONATS AMB SITUACIONS DE DISCAPACITAT QUE NO TRIBUTEN EN L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 • Les prestacions econòmiques reconegudes per la Seguretat Social:
  • A conseqüència d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
  • Les prestacions per maternitat o paternitat i les familiars no contributives regulades, respectivament, als Capítols VI i VII del Títol II i al Capítol I del Títol VI del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre), i les pensions i els havers passius d'orfandat i a favor de nets i germans, petits de vint-i-dos anys o incapacitats per a tot treball, percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i classes passives. Article 7 h) Llei 35/2006, del IRPF, modificat pel Reial Decret llei 27/2018, de 28 de desembre (BOE de 29 de desembre).
 • Les prestacions que, en situacions idèntiques a les anteriors, són reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuen com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat.Així mateix, es tindrà en compte que la quantia exempta té com a límit l'import de la prestació màxima que reconega la Seguretat Social pel concepte que corresponga.L'excés tributarà com a rendiment del treball.
 • Les pensions per inutilitat o incapacitat permanent dels règims públics de Seguretat Social i Classes Passives, sempre que la lesió o malaltia que haguera sigut causa de les mateixes, inhabilite per complet el perceptor de la pensió per a tota professió o ofici, i les pagades igualment pels règims públics de Seguretat Social i Classes Passives a favor de nets i germans petits de 22 anys o incapacitats per a tot treball.
 • Les pensions reconegudes a persones lesionades o mutilades per la Guerra Civil (1936/1939) del règim de Classes Passives de l'Estat o per legislació específica.
 • Les quantitats percebudes d'institucions públiques amb motiu de l'acolliment de persones amb discapacitat, en modalitat simple, permanent o preadoptiu o les equivalents previstes en les ordenacions de les CC.AA.
 • Els ajuts econòmics atorgats per institucions públiques a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% per a finançar la seua estada en residències o centres de dia, sempre que la resta de les seues rendes no excedisquen del doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM per a 2016: 7.455,14 euros.LÍMIT: 14.910,28 euros).
 • Les prestacions d'atur quan es perceben en la modalitat de pagament únic, qualsevol que siga la quantia d'este, per treballadors discapacitats que es convertisquen en treballadors autònoms qualssevol, que siga la seua quantia.
 • Els rendiments del treball derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat corresponents a les aportacions al sistema de previsió social especial constituït en favor de les mateixes.També estan exempts els rendiments del treball derivats de les aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.El límit anual (en conjunte fins a 31-12-2014) d'esta exempció és 3 vegades l'IPREM.(IPREM per a 2016:7.455,14 euros.LÍMIT:22.365,42 euros).Des d'1 de gener de 2015 l'esmentat límit d'exempció ser conjunt i s'aplicarà de forma individual i separada per a cada un dels dos rendiments anteriors.(art 7.w Llei IRPF). 
 • Les prestacions econòmiques públiques vinculades al servici, per a atencions a l'entorn familiar i assistència personalitzada que deriven de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció en situació de dependència.
 • Les prestacions econòmiques establides per les Comunitats Autònomes en concepte de renda mí­nima d'inserció per garantir recursos econòmics de subsistència a les persones que manquen d'ells, així com les altres ajudes establides per estes o per entitats locals per a atendre, d'acord amb la seua normativa, a col·lectius en risc d'exclusió social, situacions d'emergència social, necessitats habi­tacionales de persones sense recursos o necessitats d'alimentació, escolarització i altres necessitats bási­cas de menors o persones amb discapacitat quan ells i les persones al seu càrrec, manquen de mitjans econòmics suficients, fins a un import màxim anual conjunt d'1,5 vegades l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (esta exempció s'inclou a l'art. 7.y) de la Llei de l'IRPF pel Decret-llei 9/2015, de 10 de juliol, amb efectes 1 de gener de 2015).
 • No tindran la consideració de renda les quantitats percebudes com a conseqüència de les disposicions que es facen de la vivenda habitual (hipoteca inversa) per part de les persones que es troben en situació de dependència severa o gran dependència, sempre que es duga a terme de conformitat amb la regulació financera relativa als actes de disposició de béns per a assistir a les necessitats econòmiques de vellesa i de la dependència.L'exempció també s'aplica quan es transmet la nuda propietat de la vivenda habitual, reservant-se el titular l'usdefruit vitalici de la mateixa.
 • Les ajudes excepcionals per danys personals, en els casos de mort i els supòsits d'incapacitat absoluta permanent, causats directament pels sinistres als que siga d'aplicació el Reial Decret llei 2/2014, de 21 de febrer, pel que s'adopten mesures urgents per a reparar els danys causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de vent i mar a la façana atlàntica i la costa cantàbrica (BOE del 22).També resulten exemptes, en idèntics termes, les ajudes excepcionals per danys personals patits per les persones afectades per una altra sèrie de sinistres esdevinguts en anys anteriors (veure Manual de l'IRPF 2014).
 • Rendiments de treball en espècie: En l'exempció per primes o quotes satisfetes per l'empresa a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia del mateix treballador, el seu cònjuge i descendents s'incrementa des d'1 de gener de 2016 el límit d'exempció a 1.500 euros quan estes siguen persones amb discapacitat.
 • Rendiments d'activitats econòmiques: S'eleva a 1.500 euros la despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa, per les primes d'assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seua pròpia cobertura i a la del seu cònjuge i fills menors de vint-i-cinc anys que convisquen amb ell, quan es tracte de persones amb discapacitat.