Plans de pensions i altres sistemes de previsió social

PLANS DE PENSIONS I ALTRES SISTEMES DE PREVISIÓ SOCIAL CONSTITUÏTS A FAVOR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT.

APORTACIONS Dan dret a reduir la base imposable, les aportacions realitzades a Plans de Pensions, Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans de Previsió Social Empresarial i a les assegurances de Dependència, estos últims només si cobrixen exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència, a favor de:

  1. Les afectades per una discapacitat psíquica igual o superior al 33%.
  2. Les afectades per una discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.
  3. Persones que tinguen una incapacitat declarada judicialment independentment del seu grau.

Els límits establerts seran conjunts per a tots els sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat.

Les aportacions poden fer-se per:

  • La pròpia partícip discapacitat; reduïxen la base imposable general en la declaració del contribuent discapacitat que realitza l'aportació.
  • Persones amb relació de parentiu amb la discapacitat en línia directa o col·lateral fins al tercer grau, inclusivament així com el cònjuge o els qui el tingueren al seu càrrec en règim de tutela o acolliment; sempre que la persona amb discapacitat siga designada beneficiària de manera única i irrevocable per a qualsevol contingència, tret de la de mort de la discapacitat, en el cas de la qual podrà generar prestacions de viduïtat o orfandat a favor dels aportantes. Estes aportacions reduïxen la base imposable en la declaració de la persona que les realitza.

Les aportacions que no hagueren pogut reduir-se per insuficiència de base podran reduir-se en els 5 exercicis següents, sempre que així s'haguera sol·licitat en les respectives declaracions de l'IRPF.

Discapacitat partícip Cadascuna de les persones emparentades amb la discapacitat
Reducció anual màxima
24.250 €
10.000 € *1
Reducció anual màxima conjunta 24.250 € *2

PRESTACIONS

Estes prestacions constituïxen rendiments del treball en el moment que les perceben les persones discapacitades. La mateixa qualificació serà procedent en cas de disposició anticipada dels drets consolidats.

Les prestacions en forma de renda estan exemptes fins a un import màxim de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (22.365,42 € per a 2015).Este límit s'aplica conjuntament amb els rendiments de treball derivats de les aportacions a patrimonis protegits de discapacitats.


*1 - Esta reducció és independent de l'aplicable, si s'escau, a les aportacions efectuades per estos contribuents als seus propis plans de pensions i als altres sistemes de previsió social.

*2 - L'esmentada quantia inclou tant les aportacions efectuades pel mateix discapacitat com les efectuades per altres persones a favor seu, tenint prioritat en la reducció les aportacions efectuades pel mateix discapacitat, quan concòrreguen ambdues.