Patrimonis protegits de persones amb discapacitat.

La Llei 41/2003 regula els patrimonis protegits de les persones amb discapacitat. Esta regulació té com a objectiu afavorir la constitució d'estos fons patrimonials vinculats a la satisfacció de les necessitats vitals de les persones amb discapacitat.

En este sentit s'adopten una série de mesures per tal d'afavorir les aportacions a títol gratuït als patrimonis protegits reforçant els beneficis fiscals a favor de les persones amb discapacitat.

 • BENEFICIARIS DEL PATRIMONI PROTEGIT

Tindran esta consideració, exclusivament, les persones amb discapacitat afectades pels següents graus de discapacitat:

 1. Les afectades per unadiscapacitat psíquica igual o superior al 33%.
 2. Les afectades per unadiscapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.
 • REDUCCIONS PER APORTACIONS AL PATRIMONI PROTEGIT
 1. Persones amb dret a la reducció
 2. Les que tinguen una relació de parentiu en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament amb el discapacitat.
 3. El cònjuge del discapacitat.
 4. Aquelles que el tinguen a càrrec seu en règim de tutela o acolliment.
 5. Quantia de la reducció

Les aportacions realitzades, que podran ser dineràries o no dineràries, donaran dret a reduir la base imposable de l'aportante, amb el límit màxim de 10.000 € anuals. El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que efectuen aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit no podrà ultrapassar els 24.250 € anuals. En el seu cas, quan es presenten diverses aportacions al mateix patrimoni protegit i se supere el límit de 24.250 euros, la reducció s'ha de fer de forma proporcional a l'import de les esmentades aportacions. Quan les aportacions ultrapassen els límits previstos o en aquells casos en què no siga procedent la reducció per insuficiència de base imposable, es tindrà dret a reducció en els quatre períodes impositius següents, fins a exhaurir en cada un d'ells els imports màxims de reducció. En cas de concurrència s'aplicaran en primer lloc la reducció d'exercicis anteriors.

 • TRACTAMENT FISCAL PER AL CONTRIBUENT DISCAPACITAT DE LES APORTACIONS REBUDES*1
 1. Quan els aportantes siguenpersones físiques, tindran la consideració de rendiments de treball fins a l'import de 10.000 € anuals per cada aportante i 24.250 € anuals en conjunt.
 2. Quan els aportantes siguensubjectes passius de l'Impost sobre Societats, tindran la consideració de rendiments de treball sempre que hagen sigut despesa deduïble en l'Impost sobre Societats, amb el límit de 10.000 € anuals. Este límit és independent dels anteriors.

Quan estes aportacions es realitzen a favor dels parents, cònjuges o persones a càrrec dels empleats de l'aportant, únicament tindran la consideració de rendiments de treball per al titular del patrimoni protegit. Estos rendiments estan exempts, fins a un import màxim anual de 3 vegades l'IPREM. Este límit s'aplica conjuntament per a les prestacions en forma de renda derivades de sistemes de previsió social de discapacitats. (22.365,42 € el 2015).

*1 - No estarà subjecta a l'Impost sobre Successions i Donacions la part les aportacions que tinga per al perceptor la consideració de rendiments del treball