Minoració de rendiments per discapacitat

RENDIMENTS DEL TREBALL

Fins al 31-12-2014 les reduccions per l'obtenció de rendiments nets del treball que, amb caràcter general (siga o no discapacitat el perceptor), establia la Llei eren:

  • Reducció per rendiments del treball. Oscil·la entre 4.080 € i 2.652 € anuals, depenent de la quantia dels esmentats rendiments i de l'obtenció d'altres rendes diferents de les del treball.
  • Reducció per prolongació de l'activitat laboral. Consistix en un increment del 100% de la reducció anterior, complint-se els requisits específics.
  • Reducció per mobilitat geogràfica. Consistix igualment en un increment del 100% de la reducció per rendiments del treball complint-se els requisits específics.

Els treballadors actius discapacitats, a més de les reduccions anteriors que els correspongueren, tenien dret a la reducció per discapacitat de treballadors actius, de 3.264 € o de 7.242 €, depenent del grau de discapacitat i la necessitat d'ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda.

A partir de l'1 de gener de 2015 se suprimixen les esmentades reduccions i s'introduïxen noves despeses deduïbles davall la denominació d'"Altres despeses deduïbles" que inclouen:

  • Quantia fixa: 2.000 euros anuals, aplicable amb caràcter general
  • Increment per mobilitat geogràfica.
  • Increment per a treballadors actius amb discapacitat en 3.500 euros anuals, i 7.750 euros anuals, quan acrediten necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

La reducció per discapacitat de treballadors actius s'aplica quan en qualsevol moment del període impositiu concorren estes dues circumstàncies simultàniament:

  • Tindre el grau de discapacitat exigit.
  • Ser treballador actiu.

Límit: Les despeses en concepte d'altres despeses diferents tindran com a límit el rendiment íntegre del treball una vegada minorat per la resta de despeses deduïbles, amb les precisions, que s'establixen respecte a les despeses per mobilitat geogràfica i per a treballadors actius amb discapacitat a l'art. 11 del Reglament l'IRPF.

RENDIMENTS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

  • Els contribuents que siguen treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic client no vinculat a l'exercici de l'activitat econòmica en activitats en estimació directa, podran, al seu torn, addicionalment i si són persones amb discapacitat, minorar el rendiment net de les mateixes en 3.500 € anuals, o en 7.750 € si acrediten necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda o un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.
  • En les activitats econòmiques que tributen en règim d'estimació objectiva, el personal no assalariat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, es computa al 75%. A estos efectes, es prendrà la situació existent a la data de meritació. El mòdul personal assalariat, es computarà al 40% quan es tracte d'una discapacitat en grau igual o superior al 33%. Si s'obté el grau de discapacitat al llarg del període impositiu, el còmput del 40% s'efectuarà respecte de la part del període en què es complisca l'esmentada circumstància. En el cas de discapacitat igual o superior al 33%, l'índex corrector per nova activitat serà del 60% si es tracta del primer any d'inici, o del 70% si es tracta del segon any d'exercici d'activitat.