Mínim personal, familiar i per discapacitat

MÍNIM PERSONAL I FAMILIAR

L'adequació de l'IRPF a les circumstàncies personals i familiars del contribuent es concreta en el mínim personal i familiar la funció del qual consistix a quantificar aquella part de la renda que, per destinar-se a satisfer les necessitats bàsiques personals i familiars del contribuent, no se sotmet a tributació per l'Impost.

Este mínim es configura tècnicament com un tram a tipus zero, la qual cosa suposa aplicar la tarifa a la base liquidable general, i trobar la quota íntegra general corresponent, i aplicar la tarifa a l'import del mínim personal i familiar i este resultat restar-lo de l'operació anterior.Si el mínim personal i familiar, fora superior a la base liquidable general, a l'excés se li aplicaria el mateix procediment respecte de la base liquidable de l'estalvi.

Este mínim és el resultat de sumar el mínim del contribuent i els mínims per descendents, ascendents i discapacitat.

El MÍNIM DEL CONTRIBUENT s'establix en 5.550 €, incrementant-se en 1.150€ si té més de 65 anys i addicionalment en 1.400 €, si té més de 75 anys.

MÍNIM PER DESCENDENTS:

Per a beneficiar-se del mínim per descendents, estos han de complir els següents requisits:

 • Conviure amb el contribuent que aplica el mínim familiar.La determinació de tal circumstància ha de realitzar-se atenent la situació existent a data de meritació de l'impost (31 de desembre normalment).

Entre altres casos, es considerarà que conviuen amb el contribuent els descendents que, depenent d'ell, estiguen internats en centres especialitzats.Des de l'1 de gener de 2015 s'assimila a la convivència la dependència econòmica, tret que se satisfacen anualitats per aliments a favor dels esmentats fills.

 • Ser menor de 25 anys a la data de meritació de l'impost (31 desembre o data de la defunció del contribuent si este mor un dia diferent de 31 desembre) o tindre un grau de discapacitat igual o superior al 33%, qualsevol que siga la seua edat i sempre que es complisquen la resta de requisits exigits.
 • No tindre rendes anuals superiors a 8.000 €, excloses les exemptes.
 • Que el descendent no presente declaració de l'IRPF amb rendiments superiors a 1.800 euros ja siga autoliquidació o esborrany degudament subscrit i confirmat.

S'assimilen als descendents les persones vinculades al contribuent per raó de tutela i acolliment, en els termes previstos en la legislació civil aplicable.

La Llei 22/2009, de 18 de desembre (BOE del 19) ha atorgat a les CCAA competències normatives sobre l'import del mínim personal i familiar aplicable per al gravamen autonòmic.En ús de l'esmentada competència normativa, les Comunitats d'Illes Balears, Castella i Lleó i Madrid han regulat l'import del mínim personal i familiar aplicable per al càlcul del seu gravamen autonòmic.

Per a aplicar el MÍNIM PER ASCENDENTS, estos han de complir els requisits següents:

 • L'ascendent haurà de tindre mes de 65 anys o discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% qualsevol que siga la seua edat.
 • Que convisqua amb el contribuent, almenys, la meitat del període impositiu.Es considerarà que conviuen amb el contribuent els ascendents discapacitats que, depenent d'ell, siguen internats en centres especialitzats.
 • Que no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.
 • Que l'ascendent no presente declaració de l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros ja siga autoliquidació o esborrany degudament subscrit i confirmat.

Mínim del contribuent

General

5.550 €

Més de 65 anys

5.550 €+1.150€

Més de 75 anys

5.550 €+1.150€+1.400€

Mnímo per descendents
(menores de 25 anys o discapacitats)

2.400 €

2.700 €

4.000 €

4t i següents

4.500 €

Descendents menors 3 anys:s'incrementarà
l'anterior en

2.800 €

Mínim per ascendents

Més de 65 anys o discapacitat

1.150 €

Més de 75 anys

1.150 € +1.400 €


En cas de mort d'un descendent que genere dret al mínim per descendents, la quantia serà de 1.836€ per eixe descendent.Per calcular el mínim corresponent a la resta de descendents, no es tindrà en compte el descendent mort.

MÍNIM PER DISCAPACITAT

El mínim per discapacitat és la suma dels mínims que corresponguen per:

 • Mínim per discapacitat del contribuent.
 • Mínim per discapacitat d'ascendents o descendents.

MÍNIM PER DISCAPACITAT DEL CONTRIBUENT

En funció del grau de discapacitat del contribuent, el mínim podrà ser de les següents quanties:

 • 3.000 euros anuals quan siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100.
 • 9.000 euros anuals quan siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

El mínim per discapacitat del contribuent s'incrementarà, en concepte de despeses d'assistència, en 3.000 euros anuals quan acredite necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

En definitiva, el mínim per discapacitat del contribuent assolirà les següents quanties:

Grau de discapacitat

Discapacitat

Despeses assistència

Total

 • Igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100 .......................................................
 • Igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100 i que acredite necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reducida...............
 • Igual o superior al 65 per 100 ...........................
  3.000
 • 3.000
 • 9.000
 • ----
 • 3.000
 • 3.000
 • 3.000
 • 6.000
 • 12.000

Tenen la consideració de persones amb discapacitat, a efectes de l'IRPF, els contribuents que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

El grau de discapacitat, la necessitat d'ajuda de terceres persones o la mobilitat reduïda s'hauran d'acreditar mitjançant certificat o resolució expedit per l'Institut de Migracions i Serveis Socials (IMSERSO) o l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes. El Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, (BOE de 26 de gener de 2000), regula el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Condicions d'aplicació del mínim per discapacitat

 1. La determinació de les circumstàncies personals i familiars que s'han de tindre en compte per a l'aplicació del mínim per discapacitat es realitzarà atenent a la situació existent a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre o en la data de la defunció del contribuent si este mor un dia diferent del 31 de desembre).

  Sense perjudici de l'anterior, el mínim per discapacitat serà aplicable en els casos en què el descendent haja mort durant el període impositiu.

 2. L'aplicació del mínim per discapacitat d'ascendents o descendents està condicionada que cada un d'ells genere dret a l'aplicació del respectiu mínim, és a dir, mínim per ascendents o mínim per descendents.
 3. Quan dos o més contribuents tinguen dret a l'aplicació del mínim per discapacitat respecte dels mateixos ascendents o descendents, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.

  No obstant això, quan els contribuents tinguen diferent grau de parentiu amb l'ascendent o descendent, l'aplicació del mínim correspondrà als de grau més pròxim, tret que estos no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, en el cas del qual correspondrà als del següent grau.

 4. No serà procedent l'aplicació d'estos mínims quan els ascendents o descendents presenten declaració per l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.