Definició i acreditació de la discapacitat.

Definició
Als efectes de l'Impost sobre la Renda, tenen la consideració de persones amb discapacitat aquells contribuents que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Acreditació
El grau de discapacitat s'haurà d'acreditar mitjançant certificat o resolució expedit per l'Institut de Migracions i Serveis Socials (IMSERSO) o per l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes. La necessitat d'ajuda de terceres persones o la mobilitat reduïda s'haurà igualment d'acreditar mitjançant certificat o resolució expedits pels organismes citats, segons dictamen dels Equips de Valoració i Orientació competents.

Es considerarà acreditat un grau de discapacitat:

  1. Igual o superior al 33% als pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total,  absoluta o gran invalidesa i als pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat.
  2. Igual o superior al 65%, quan es tracte de persones amb discapacitat la incapacitat de la qual haja sigut declarada judicialment en l'ordre civil, encara que no assolisquen l'esmentat grau.

La necessitat d'ajuda de terceres persones per a desplaçar-se al seu lloc de treball o per a desempenyorar el mateix, o la mobilitat reduïda per a utilitzar mitjans de transport col·lectius, s'haurà d'acreditar mitjançant certificat o resolució de l'IMSERSO o òrgan competent de les Comunitats Autònomes en matèria de valoració de les discapacitats, basant-se en el dictamen emés pels Equips de Valoració i Orientació dependents dels mateixos.