Deduccions autonòmiques

DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES

Les següents Comunitats Autònomes, amb els requisits que s'establixen en la seua normativa, han aprovat deduccions sobre la quota autonòmica de l'IRPF en matèria de discapacitat

ANDALUSIA:

 • Els contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% tenen dret a aplicar una deducció de 100 € en la quota íntegra autonòmica, si complixen els requisits exigits. 
 • Els contribuents poden deduir de la quota íntegra autonòmica la quantitat de 100 € per cada ascendent o descendent que els done dret a aplicar el mínim per discapacitat d'ascendents o descendents.
 • Addicionalment, quan s'acredite que les persones amb discapacitat necessiten ajuda de terceres persones i generen el dret a aplicar el mínim per gastos d'assistència, el contribuent podrà deduir-se el 15% de l'import satisfet a la Seguretat Social en concepte de la quota fixa que siga per compte de l'ocupador, amb el límit de 500 €. Esta deducció solament pot ser aplicada pel contribuent titular de la llar familiar que conste com a tal en la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Per ajuda domèstica a famílies monoparentals amb fills majors d'edat impossibilitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, el 15 % de l'import satisfet pel contribuent a la Seguretat Social corresponent a la cotització anual d'un empleat de la llar familiar que constituïx una vivenda habitual amb un límit màxim de 250 euros anuals.
 • Per a contribuents amb cònjuges o parelles de fet amb discapacitat, 100 euros pel cònjuge o parella de fet que no siga declarant de l'impost a l'exercici i que tinga la consideració legal de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100.En el cas de parelles de fet estes han d'estar inscrites en el Registre de Parelles de fet previst a l'article 6 de la Llei 5/2002, de 16 de desembre, de Parejas de fet

ARAGÓ:

 • Deducció de 200 euros per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.
 • Deducció de 150 € per la cura de persones dependents que convisquen amb el contribuent almenys durant la meitat del període impositiu.Es considera persona dependent, a efectes d'esta deducció, a l'ascendent gran de 75 anys i a l'ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, qualsevol que siga la seua edat si complixen els requisits exigits.

ASTÚRIES:

 • Si el contribuent o el seu cònjuge, descendents o ascendents amb què convisca, són persones amb discapacitat en grau igual o superior al 65%, es pot aplicar una deducció del 3% de les quantitats invertides, a excepció dels interessos, en l'adquisició o adequació de la seua vivenda habitual al Principat d'Astúries, si complixen els requisits exigits.
 • Deducció per família nombrosa categoria general, 505 € i 1.010 € per categoria especial.
 • Deducció 303 € per famílies monoparentals que tinguen a càrrec seu fills majors d'edat discapacitats, tant per relació de paternitat com d'adopció que convisquen amb el contribuent i no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 €.

ILLES BALEARS:

 • El 15 per 100 dels imports satisfets en el període impositiu per l'arrendament de la vivenda habitual, amb un màxim de 300 euros, per arrendament de la vivenda habitual al territori de les Illes Balears a favor de determinats col·lectius (Art. 3 bis Decret legislatiu 1/2014), entre d'altres:persones amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per 100 o amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33 per 100..
 • Per cada contribuent i, si escau, per cada membre de la unitat familiar, es poden deduir les següents quantitats, si es complixen els requisits exigits:
  80 € per discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 33 % i inferior al 65 %.
  150 € per discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 65 %.
  150 € amb discapacitat psíquica de grau igual o superior al 33 %.

 CANÀRIES:

 • Per cada contribuent discapacitat amb un grau de discapacitat superior al 33 %, s'establix una deducció de 300 €. 
 • En la deducció per donacions en metàl·lic a descendents o adoptats menors de 35 anys per a l'adquisició de la seua primera vivenda habitual s'establixen percentatges de deducció i quanties màximes incrementades quan el descendent tinga una discapacitat: 
  --2 % de la donació, amb un màxim de 480 €, si el grau de discapacitat és igual o superior al 33 %, amb un límit màxim de 480 euros.
  --3 %, amb un màxim de 720 €, si el grau de discapacitat és igual o superior al 65 %, amb un límit màxim de 720 euros.
 • Per cada fill nascut o adoptat que tinga una discapacitat igual o superior al 65%, es pot deduir de la quota íntegra autonòmica, addicionalment a les quantitats establides amb caràcter general, la quantitat de 400 €, si es tracta del primer o segon fill amb eixa discapacitat, o 800 € si es tracta del tercer o posterior fill amb eixa discapacitat, si complixen els requisits exigits.
 • La deducció per família nombrosa és de 500 € per a famílies nombroses de categoria general, o de 1.000 € per a famílies nombroses de categoria especial (en lloc dels 200 € o 400 € aplicables amb caràcter general), quan algun dels cònjuges o descendents amb dret al mínim familiar tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.
 • Per obres d'adequació de la vivenda habitual per persones amb discapacitat s'establix el percentatge del 0,75%, siga l'import que siga.

CANTÀBRIA:

 • Els contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 % poden aplicar la deducció del 10 % per arrendament de la vivenda habitual amb independència de la seua edat (amb caràcter general, per a poder aplicar la deducció es requerix ser menor de 35 anys o major de 65), si complixen els requisits exigits.
 • Per cada ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, pot aplicar-se una deducció de 100 €, si complixen els requisits exigits.
 • Per obres de millora, il 15 per 100 de les quantitats satisfetes en obres realitzades, durant el present ejer­cicio, en qualsevol habitatge o habitatges de la seua propietat, sempre que estiga situada en la Comunitat de Cantabria, o a l'edifici en la qual l'habitatge s'encuentre i que tinguen per objecte:una rehabilitació qualificada com a tal per la Direcció General d'Habitatge del Govern de Cantàbria, la millora de la eficiència energètica, la higiene, la salut i protecció del medi am­biente i l'accessibilitat a l'habitatge o a l'edifici en què es troba, la utilització de energies renovables, la seguretat i l'estanquitat, i en particular:substitució d'instal·lacions d'electricitat, aigua, gas, calefacció, així com per les obres d'instal·lació d'infraestructures de telecomunicació que permeten l'accés a Internet i a serveis de televisió digital a l'habitatge del contribu­yente, amb un límit anual de: 1.500  euros en tributació individual o 2.000 euros en tributació conjunta, quan el contribuent tinga un grau de discapacitat acreditat del 65%.
 • . Per despeses de malaltia (Art. 2.7 Decret Legislatiu 62/2008)
  1. Per despeses i honoraris professionals per la prestació de serveis sanitaris, el 10 per 100 de les despeses i honoraris professionals, tant propis com de les persones que s'incloguen en el mínim familiar, abonats durant l'any per la prestació de serveis sanitaris per motiu de malaltia, salut dental, embaràs i naixement de fills, accidents i invalidesa.Límit anual de 500 euros en tributació individual i 700 euros en tributació conjunta que s'incrementaran en 100 euros per cada contribuent amb discapacitat igual o superior al 65 per 100.
  2. Per quotes a mutualitats o societats d'assegurances mèdiques no obligatòries, el 5 per 100 de les quantitats pagades durant l'any, tant pròpies com de les persones que s'incloguen en el mínim familiar.Límit anual de 200 euros en tributació individual i 300 euros en tributació conjunta, que s'incrementaran en 100 euros per cada contribuent amb discapacitat igual o superior al 65 per 100.

CASTELLA-LA MANXA:

 • Los contribuyentes con un grado de discapacidad acreditado igual o superior al 65 %, pueden deducirse de la cuota íntegra autonómica la cantidad de 300 €, si cumplen los requisitos exigidos.
 • Per cada ascendent o descendent que genere el dret al mínim per discapacitat i que tinga un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65 %, pot aplicar-se una deducció de 300 €, si complixen els requisits exigits.
 • Per quantitats donades per a la cooperació internacional al desenvolupament i a les entitats per a la lluita contra la pobresa, l'exclusió social i l'ajuda a persones amb discapacitat, il 15 per 100 de les donacions dineràries efectuades durant el període impositiu fins a un límit de 300 euros, destinades a Organitzacions no governamentals, fundacions, associacions d'ajuda a per­sonas amb discapacitat i altres entitats, sempre que estes tinguen la consideració d'entitats sense fins lucratius.
 • Per acolliment no remunerat de  discapacitats, 600 euros per cada persona  amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 33 per 100, que convisqua amb el contribuent durant més de 183 dies a l'any en règim d'acolliment sense contraprestació, quan no donara lloc a l'obtenció d'ajudes o subvencions de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa. 
 • Per família nombrosa, quan algun dels cònjuges o descendents tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 65%, 300 euros per a família nombrosa de categoria general i 900 euros, si és de categoria especial.

CASTELLA I LLEÓ:

 • Deducció per família nombrosa de 492 € quan algun dels cònjuges o dels descendents amb dret al mínim familiar tinga un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Los contribuyentes de edad igual o superior a 65 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % y menores de 65 años con un grado de discapacidad igual o superior al 65 % aplicarán una deducción de 300 €. La deducción será de 656 €, si la edad es igual o superior a 65 años y el grado de discapacidad igual o superior al 65 %, con los requisitos exigidos.
 • Deducció del 10 % de les inversions en obres i instal·lacions a la vivenda habitual d'adequació i accessibilitat de persones amb discapacitat, sempre que estes siguen el subjecte passiu, el seu cònjuge o parent en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat fins al tercer grau inclusivament.
 • Per naixement o adopció de fills:la deducción establecida con carácter general se duplicará si el nacido o adoptado tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Si a més residixen en municipis de menys de 5.000 habitants, la quantia de la deducció s'incrementarà el 35 %.

CATALUNYA:

Els contribuents que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, o formen part d'una família nombrosa per tindre alguns dels seus membres la condició de discapacitat poden deduir el 10 % de les quantitats satisfetes pel lloguer de la vivenda habitual, fins a un màxim de 300 € anuals (600 € en tributació conjunta o el contribuent pertanga a una família nombrosa), si complixen els requisits.

 EXTREMADURA:

 • Per atencions de familiars amb discapacitat:ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, pot aplicar-se una deducció de 150 €, si complixen els requisits exigits.
 • . Per arrendament de vivenda habitual (Art. 3 Llei 1/2015) el 5 per 100 de les quantitats satisfetes pel contribuent en el període impositiu en concepte de lloguer de la seua vivenda habitual, amb el límit de 300 euros anuals, o el 10 per 100 amb el límit de 400 euros en cas de lloguer de vivenda habitual en el medi rural:Contribuents que patisquen una discapacitat física, psíquica o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

GALÍCIA:

 • Els imports de la deducció per família nombrosa es dupliquen quan algun dels cònjuges o dels descendents als quals siga aplicable el mínim familiar tinga un grau de discapacitat igual o superior al 65%, i es fixa en 500 € o 800 € segons la categoria de la família nombrosa.Cuando se trate de familias numerosas con discapacitados que no alcancen dicho grado, la deducción será de 250 € si es de categoría general y 400 € si es especial.
 • Los contribuyentes de edad igual o superior a 65 años que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 65 % y que precisen ayuda de terceras personas, pueden deducir el 10 % de las cantidades que les satisfagan, con el límite de 600 € si cumplen los requisitos.

MADRID:

 • Per acolliment no remunerat de persones majors de 65 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % deducció de 900 € si complixen els requisits exigits.

LA RIOJA::

 • El 15 per 100 de les quantitats satisfetes en obres d'adequació d'aquell habitatge que, arrelant a la Comunitat Autònoma de la Rioja, constituïsca o vaja a constituir la seua residència habitual, sempre que es tracte de contribuents que tinguen la consideració de persones amb discapacitat.

COMUNITAT VALENCIANA:

 • Per naixement o adopció d'un fill amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 % o psíquica en grau igual o superior al 33 %, deducció de 224 € pel primer fill amb discapacitat i de 275 € pel segon o posterior discapacitat.També serà aplicable la deducció, encara que la discapacitat no assolisca els graus ante­riormente comentats, en aquells supòsits en què la incapacitat es declare judicialment.
 • Per família nombrosa, 300 € si és de categoria general i 600 € si és especial.
 • Por el propio contribuyente de edad igual o superior a 65 años con grado de discapacidad igual o superior al 33 %, se establece una deducción de 179 €. No serà procedent esta deducció si, com a conseqüència de la situació de discapacitat contempla­da en el paràgraf anterior, el contribuent percep algun tipus de prestació que, d'acord amb el disposat en la nor­mativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es trobe exempta en el mateix.
 • Per cada ascendent major de 65 anys amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 % o psíquica de grau igual o superior al 33 %, s'establix una deducció de 179 €, si complixen els requisits exigits.També serà aplicable la deducció, encara que la discapacitat no assolisca els esmentats graus, cuan­do la incapacitat es declare judicialment.
 • Per adquisició de vivenda habitual per persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau igual o superior al 65% o psíquica amb un grau igual o superior al 33%, el 5% de les quantitats invertides a excepció dels interessos.Ha de tindre's en compte que, conforme a la normativa estatal reguladora de l'impost, s'assimilen a l'adquisició de vivenda habitual la construcció o ampliació de la mateixa.
 • Por arrendamiento de la vivienda habitual, si cumplen los requisitos exigidos, por personas con discapacidad física o sensorial, con un grado igual o superior al 65 %, o psíquica con un grado igual o superior al 33 %, el 20 % de las cantidades satisfechas, con el límite de 612 €. A més, si l'arrendatari té una edat igual o inferior a 35 anys podrà deduir-se el 25 % amb el límit de 765 €.
Deduccions autonòmiques discapacitats Renda 2008