Deducció per adquisició de vivenda habitual (Només aplicable a adquisicions realitzades fins a 31-12-2012)

DEDUCCIÓ PER ADQUISICIÓ DE VIVENDA HABITUAL

Com a regla general, els contribuents discapacitats aplicaran la deducció segons les normes i percentatges establits amb caràcter general, sense perjudici que tinguen dret addicionalment a la deducció per obres i instal·lacions d'adequació de la vivenda habitual per raons de discapacitat, si reunixen els requisits establits per a la pràctica de la mateixa.
Esta deducció té un tram estatal i un tram autonòmic. Este últim pot ser modificat a l'alça o a la baixa, dins de determinats límits, per les Comunitats Autònomes.
Per a aquells contribuents que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 65%, la Comunitat Autònoma de Catalunya ha establit el percentatge del 9 per 100 (davant el 7,5 % aplicable amb caràcter general) per a calcular el tram autonòmic de la deducció, sent aplicable el 7,5 per cent el percentatge del tram autonòmic per a la resta de CCAA i Ciutats amb Estatut d'Autonomia.