Deducció per adequació de la vivenda habitual (Només aplicable a obres i instal·lacions iniciades abans d'1-1-2013)

És necessari que els contribuents que n'hagueren satisfet quantitats per a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació de la vivenda habitual de les persones amb discapacitat anteriorment 1 de gener de 2013 sempre que les esmentades obres o instal·lacions estiguen concloses abans d'1 de gener de 2017.

Poden aplicar esta deducció els contribuents que efectuen obres i instal·lacions d'adequació de la seua vivenda habitual per raó de la seua pròpia discapacitat o de la del seu cònjuge, o un parent en línia directa o col·lateral consanguínia. També per afinitat, fins al tercer grau inclusivament, sempre que convisquen amb ell i sempre que la vivenda siga ocupada per qualssevol d'ells a títol de propietari, arrendatari, subarrendatari o usufructuari.

A estos efectes, tenen la consideració d'obres o instal·lacions d'adequació:

  • Aquelles que impliquen una reforma de l'interior de l'habitatge.
  • La modificació dels elements comuns de l'edifici que servisquen de pas necessari entre la finca urbana i la via pública, com ara escales, ascensors, corredors, portals o qualsevol altre element arquitectònic. Les necessàries per a l'aplicació de dispositius electrònics que servisquen per a superar barreres de comunicació sensorial o de promoció de la seua seguretat. Podrà aplicar esta deducció, a més del contribuent a què hem fet referència, també els contribuents que siguen copropietaris de l'immoble en què es trobe la vivenda.

La base màxima de deducció és de 12.080 €, sent independent del límit de 9.040 € establit amb caràcter general per a la deducció per adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual. L'excés de les quantitats invertides sobre l'esmentat import no es podrà traslladar a exercicis posteriors.

FORMA D'ACREDITACIÓ

Les obres i instal·lacions d'adaptació hauran de ser certificades per l'Administració competent (IMSERSO o òrgan a què correspon de les CCAA la valoració de les discapacitats), com necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que facilite el desenvolupament digne i adequat dels esmentats contribuents.

PERCENTATGES DE DEDUCCIÓ

  • Adequació realitzada tant amb finançament propi com aliena:
    • 10 per 100 estatal.
    • 10 per 100 per a totes les CCAA de règim comú (excepte Catalunya) i les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta i Melilla. Les Comunitats Autònomes d'Illes Baleares i de la Regió de Múrcia, han aprovat específicament este percentatge.

A la Comunitat Autònoma de Catalunya el percentatge aplicable per a calcular el tram autonòmic d'esta deducció és el 15 per 100.

Deducció per adequació de la vivenda habitual de discapacitats