Obligacions tributàries de les entitats en règim d'atribució de rendes

 • Obligacions d'informació:

  Les entitats en règim d'atribució de rendes que exercisquen una activitat econòmica o les rendes de les quals excedisquen de 3.000 euros anuals hauran de presentar durant el mes de gener de cada any una declaració informativa (model 184) en la qual, a més de les seues dades identificatives i, en el seu cas, els del seu representant, haurà de constar la següent informació:

  • Identificació, domicili fiscal i NIF dels seus membres, residents o no en territori espanyol, incloent-se les variacions en la composició de l'entitat al llarg de cada període impositiu.
  • Importe total de les rendes obtingudes per l'entitat i de la renda atribuïble a cadascun dels seus membres.
  • Base de les deduccions que tinga de dret l'entitat.
  • Importe de les retencions i ingressos a compte suportats per l'entitat i els atribuïbles a cadascun dels seus membres.
  • Import net de la xifra de negocis d'acord amb el disposat en la normativa mercantil aplicable sobre això. (Vegen-se l'article 35.2 del Codi de Comerç, a la redacció donada per la Llei 16/2007, de 4 de juliol (BOE del 5); la Norma d'elaboració comptable 11a del Pla General de Comptabilitat, aprovat per Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre (BOE del 20), així com el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (BOE del 3), que ha derogat, amb efectes des d'1 de setembre de 2010, el text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.
 • Altres obligacions tributàries:

  Per la qual cosa a la gestió del IRPF respecta, les obligacions i deures tributaris a càrrec d'entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupen activitats econòmiques i les de cadascun dels seus membres es distribuïxen de la forma següent:

  Obligacions a càrrec de l'entitat en règim d'atribució de rendes:
  • Presentació de declaracions censals.
  • Administració de la comptabilitat o llibres registres de l'activitat.
  • Emissió de factures
  • Les pròpies dels retenidors o obligats a efectuar ingressos a compte
  • Determinació de la renda atribuïble i pagaments a compte
  • Obligacions de subministrament d'informació
  Obligacions a càrrec de cadascun dels socis, comuners o partícips:
  • Presentació de la declaració censal
  • Realització de pagaments fraccionats
  • Declaració de la renda atribuïda