Càlcul de la renda

 • Regla general:

  La determinació de la renda atribuïble es realitza en seu de l'entitat que l'obté d'acord amb la normativa de l'IRPF aplicable a cada modalitat de renda segons el seu origen o font, sense tindre en compte els percentatges d'integració en la base imposable ni les reduccions que es detallen més endavant. Això no obstant, els percentatges d'integració i les reduccions podran ser aplicats pels membres de l'entitat en règim d'atribució de rendes que siguen contribuents de l'IRPF.

  La determinació de la renda atribuïble, en funció del seu origen o font, s'efectuarà d'acord amb els següents criteris:

  Rendiments del capital immobiliari. La renda neta atribuïble es determinarà per diferència entre els ingressos íntegres i les despeses necessàries per a l'obtenció dels mateixos, sense que siga procedent aplicar:

  • La reducció del 60%, sobre els rendiments nets derivats de l'arrendament d'immobles destinats a habitatge.
  • La reducció del 30% sobre els rendiments amb període de generació superior a dos anys, així com sobre els qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

  Rendiments del capital mobiliari. La renda neta atribuïble es determinarà per diferència entre els ingressos íntegres i les despeses deduïbles, sense que siga procedent aplicar:

  • L'exempció sobre dividends, sent els membres de l'entitat els que podran aplicar-la en les seues respectives declaracions.
  • La reducció del 30 per 100 sobre els rendiments amb període de generació superior a dos anys o qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

  Rendiments d'activitats econòmiques. La determinació de la renda atribuïble s'efectuarà d'acord amb el mètode de determinació del rendiment net que resulte aplicable a l'entitat, sense que siga procedent aplicar la reducció del 40 per 100 sobre els rendiments amb període de generació superior a dos anys o qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

  Guanys i pèrdues patrimonials. La determinació de la renda atribuïble s'efectuarà d'acord amb les normes de l'IRPF.

  Imputació de rendes immobiliàries. La determinació de la renda atribuïble s'efectuarà conforme a les normes de l'IRPF que siguen aplicables a cada concepte inclòs en esta categoria de rendes.

  Per la seua part, les retencions i ingressos a compte suportades per l'entitat en règim d'atribució de rendes i les bases de les deduccions corresponents a l'entitat s'atribuiran als seus membres en la mateixa proporció en què s'atribuïsquen les rendes.

 • Regles especials:

  La renda atribuïble es determinarà d'acord amb el previst en la normativa reguladora de l'Impost sobre Societats en els supòsits en què tots els membres de l'entitat en règim d'atribució de rendes siguen subjectes passius de l'Impost sobre Societats que no tinguen la consideració de societats patrimonials o contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents amb establiment permanent.

  La determinació de la renda atribuïble als contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents sense establiment permanent s'efectuarà d'acord amb el previst al Capítol IV del text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març (BOE del 12).

  Els subjectes passius de l'Impost sobre Societats i els contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents amb establiment permanent, que siguen membres d'una entitat en règim d'atribució de rendes que adquirisca accions o participacions en institucions d'inversions col·lectiva, integraran a la seua base imposable l'import dels rendiments del capital mobiliari derivats de la cessió a tercers de capitals propis que s'hagueren meritat a favor de l'entitat en règim d'atribució de rendes.

 • Supòsit especial: rendes negatives de font estrangera

  Si l'entitat en règim d'atribució de rendes procedents d'un país amb el qual Espanya no tinga subscrit un conveni per evitar la doble imposició amb clàusula d'intercanvi d'informació, no es computaran les rendes negatives que excedisquen de les positives obtingudes al mateix país i que procedisquen de la mateixa font. L'excés es computarà en els quatre anys següents així que vagen obtenint-se rendes positives del mateix país i font.

 • Qualificació i criteris d'imputació

  Les rendes obtingudes per les entitats incloses en este règim que s’hagen d’atribuir als socis, hereus, comuners o partícips tindran la naturalesa derivada de l'activitat o font d'on provinguen per a cada un d'ells.

  Les rendes s'atribuiran anualment als socis, hereus, comuners o partícips segons les normes o els pactes aplicables en cada cas i, si estos no consten a l'Administració Tributària en forma fefaent, s'atribuiran a parts iguals.