Àmbit de l'aplicació

Les rendes obtingudes per determinades entitats que no tenen la consideració de subjectes passius de l'Impost sobre Societats han de tributar en la imposició personal dels seus membres: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats o Impost sobre la Renda de No Residents, segons que els respectius socis, comuners o partícips siguen contribuents o subjectes passius de cadascun d’estos impostos.

 • Entitats en règim d'atribució de rendes

  Tenen la consideració d'entitats sotmeses al règim especial d'atribució de rendes les societats civils, tinguen o no personalitat jurídica, les herències jacents, les comunitats de béns, incloses les comunitats de propietaris i altres entitats que, mancats de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.

  Així mateix, estan incloses en el règim d'atribució de rendes les entitats constituïdes a l'estranger la naturalesa jurídica del qual siga idèntica o anàloga a la de les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes d'acord amb les lleis espanyoles.

  No s'inclouen en el règim especial d'atribució de rendes, per expressa disposició legal, entre altres, les següents entitats:

  • Les unions temporals d'empreses.
  • Els grups de societats.
  • Els fons de pensions.
  • Les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú regulades per la Llei 55/1980, d'11 de novembre.
  • Les societats agràries de transformació.
  • A partir d'1 de gener de 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil subjectes a l'Impost sobre Societats.

  Les entitats incloses en el règim d'atribució de rendes no estan subjectes a l'Impost sobre Societats.