Mesures tributàries

Es modifiquen el Reglament de l'IVA, el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, el Reglament dels Impostos Especials, el Reglament de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte Hivernacle, el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, el Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre, sobre franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consular i d'organismes internacionals i de modificació del Reglament General de Vehicles, i el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs. Les modificacions incideixen amb caràcter general en l'àmbit procedimental i gestor.

  • Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre,

    por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales y de modificación del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

     (BOE, 30-diciembre-2017) Butlletí Oficial de l'Estat en nova finestra