Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 11/2020, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 (BOE de 31 de desembre)


IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSÍQUES


Escala general del IRPF

Amb efectes des d'1 de gener de 2021, es modifica l'escala que s'aplica a la part de la base liquidable general per a determinar la quota íntegra estatal afegint-se un nou tram a la part de la base liquidable que excedisca de 300.000 euros a què s'aplicarà un tipus del 24,50%.

La nova escala general aplicable és la següent:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipo aplicable

Porcentaje

0,00

0.00

12.450,00

9,50

12.450,00

1.182,75

7.750,00

12,00

20.200,00

2.112,75

15.000,00

15,00

35.200,00

4.362,75

24.800,00

18,50

60.000,00

8.950,75

240.000,00

22,50

300.000,00

62.950,75

D'ara endavant

24,50

(Es modifica l'article 63.1 de la LIRPF per l'article 58 de la LPGE per a 2021).

Tipus de gravamen de l'estalvi en el IRPF

Amb efectes des d'1 de gener de 2021, es modifica l'escala que s'aplica a la part de la base liquidable de l'estalvi per a determinar la quota íntegra estatal afegint-se un nou tram a la part de la base liquidable de l'estalvi que excedisca de 200.000 euros a què s'aplicarà un tipus del 13,00%.

La nova escala aplicable a la base liquidable de l'estalvi és la següent:

Base liquidable de l'estalvi

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable de l'estalvi

Fins a euros

Tipo aplicable

Porcentaje

0

0

6.000

9,5

6.000,00

570

44.000

10,5

50.000,00

5.190

150.000

11,5

200.000,00

22.440

D'ara endavant

13,00

Així mateix, també es modifica en els mateixos termes assenyalats l'escala aplicable a la base liquidable de l'estalvi per a determinar la quota íntegra autonòmica.

L'escala aplicable en este cas serà la mateixa anteriorment reproduïda.

Per la seua part, es modifica l'escala que s'aplica a la part de la base liquidable de l'estalvi per a determinar la quota íntegra estatal en el cas d'aquells contribuents que tingueren la seua residència habitual a l'estranger per presentar-se alguna de les circumstàncies assenyalades als articles 8.2 i 10.1 de la LIRPF.En este cas, s'afig un nou tram a la part de base liquidable de l'estalvi que excedisca de 200.000 euros a què s'aplicarà un tipus del 26,00%

Així, en este cas, l'escala aplicable a la base liquidable de l'estalvi serà la següent:

Base liquidable de l'estalvi

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable de l'estalvi

Fins a euros

Tipo aplicable

Porcentaje

0

0

6.000

19

6.000,00

1.140

44.000

21

50.000,00

10.380

150.000

23

200.000,00

44.880

D'ara endavant

26

(Es modifiquen els articles 66 i 76 de la LIRPF per l'article 59 de la LPGE per a 2021).

Escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball

Amb efectes des d'1 de gener de 2021, es modifica l'escala aplicable per a determinar el percentatge de retenció que siga procedent practicar sobre els rendiments del treball derivats de relacions laborals o estatutàries i de pensions i havers passius.S'afig un nou tram a la part de la base per a calcular el tipus de retenció que excedisca de 300.000 euros a què s'aplicarà un tipus de retenció del 47,00%.

Així, l'escala per a aplicar el determinar el tipus de retenció serà la següent:

Base per a calcular el tipus de retenció

Fins a euros

Quota de retenció

Euros

Resta base per a calcular el tipus de retenció

Fins a euros

Tipo aplicable

Porcentaje

0,00

0,00

12.450,00

19,00

12.450,00

2.365,50

7.750,00

24,00

20.200,00

4.225,50

15.000,00

30,00

35.200,00

8.725,50

24.800,00

37,00

60.000,00

17.901,50

240.000,00

45,00

300.000,00

125.901,50

D'ara endavant

47,00

(Es modifiquen l'article 101.1 de la LIRPF per l'article 60 de la LPGE per a 2021).

Escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol

En el règim fiscal especial previst a l'article 93 LIRPF per als treballadors desplaçats a territori espanyol, amb efectes des de l'1 de gener de 2021, es modifiquen els tipus aplicables per a determinar la quota íntegra.Es distingixen dos supòsits:

Primer, a la base liquidable, tret de la part de la mateixa que corresponga a dividends, interessos o altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis i guanys patrimonials que es posen de manifest en ocasió de transmissió d'elements patrimonials, se li aplica la següent escala:

Base liquidable

Euros

Tipo aplicable

Porcentaje

Fins a 600.000

24

Des de 600.000,01

47

(Anteriorment el percentatge aplicable a la base liquidable a partir de 600.000 euros era el 45%).

Segon, a la part de la part liquidable que corresponga a dividends, interessos o altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis i guanys patrimonials que es posen de manifest en ocasió de transmissió d'elements patrimonials se li aplica la següent escala:

Base liquidable de l'estalvi

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable de l'estalvi

Fins a euros

Tipo aplicable

Porcentaje

0

0

6.000

19

6.000,00

1.140

44.000

21

50.000,00

10.380

150.000

23

200.000,00

44.880

D'ara endavant

26

(Es crega un nou tram per a la base liquidable a partir de 200.000 euros a què s'aplicarà un tipus del 26%).

Així mateix, es modifica en este règim especial -amb efectes des de l'1 de gener de 2021- el percentatge de retenció o ingrés a compte sobre rendiments del treball.En concret, quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l'any natural excedisquen de 600.000 euros, el percentatge de retenció aplicable a l'excés serà el 47 per cent (anteriorment era el 45%).

(Es modifica l'article 93 de la LIRPF per l'article 61 de la LPGE per a 2021).

Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

Amb efectes des d'1 de gener de 2021, es modifiquen diferents límits en relació amb els sistemes de previsió social.

Assegurances privades que cobrisquen exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència:

El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacen primeres a favor d'un mateix contribuent, incloses les del mateix contribuent, no podran excedir de 2.000 euros anuals (anteriorment el límit era de 8.000 euros anuals).

Aportacions als sistemes de previsió social dels quals siga partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent:

El contribuent el cònjuge del qual no obtinga rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obtinga en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podran reduir en la base imposable les aportacions realitzades als sistemes de previsió social dels que siga partícip, mutualista o titular l'esmentat cònjuge.

Estes aportacions tindran un límit màxim de 1.000 euros anuals (anteriorment el límit era de 2.500 euros).

Límit màxim conjunt:

Com a límit màxim conjunt per a les aportacions o contribucions a sistemes de previsió social, s'aplicarà la menor de les quantitats següents:

 1. El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio.

 2. 2.000 euros anuals (anteriorment el límit era 8.000 euros)

  A partir d'1 de gener de 2021, este límit s'incrementarà en 8.000 euros, sempre que tal increment provinga de contribucions empresarials.

  Les aportacions pròpies que l'empresari individual realitze a plans de pensions d'ocupació o mutualitats de previsió social, dels quals al seu torn siga promotor i partícip o mutualista, així com que realitze a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència de les quals al seu torn siga acceptant i assegurat, es consideraran com a contribucions empresarials, a efectes del còmput d'este límit.

  A més, es manté el límit de 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l'empresa, que ja existia anteriorment.

(Es modifiquen els articles 51.5 i 7 i 52 de la LIRPF per l'article 62 de la LPGE per a 2021).

Pròrroga dels límits excloents del mètode d'estimació objectiva

Es prorroguen per a l'exercici 2021 els límits quantitatius que es venen aplicant en exercicis anteriors i que delimiten l'àmbit d'aplicació de mètode d'estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l'àmbit d'aplicació de l'esmentat mètode, a excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d'ingressos.

Per tant, les magnituds excloents de caràcter general seran per a l'exercici 2021 les següents: 

 • Volum d'ingresosen l'any immediat anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.Es computaran la totalitat de les operacions, existisca o no obligació d'expedir factura.Les operacions en les quals hi haja obligació d'expedir factura quan el destinatari siga empresari, no podran superar 125.000 euros.

 • Volum d'ingressos per al conjunt d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.

 • Volum de compres en béns i serveis l'any immediat anterior, excloses les adquisicions de l'immobilitzat, superior a 250.000 euros. 

(Es modifica la DT 32a de la LIRPF per l'article 63 de la LPGE per a 2021).


IMPOST SOBRE SOCIETATS


Limitación en la deducibilidad de gastos financieros

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021 que no hagen acabat a l'entrada en vigor d'esta Llei i vigència indefinida, es modifica la regulació de la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres, establint que per a la determinació del benefici operatiu no es tindrà en compte l'addició dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es corresponguen amb dividends, quan el valor d'adquisició de les esmentades participacions siga superior a 20 milions d'euros.

(Es modifica l'apartat 1 de l'article 16 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats).

Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d'entitats residents i no residents

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021 que no hagen conclòs a l'entrada en vigor d'esta Llei i vigència indefinida:

 • Es modifica l'exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d'entitats residents i no residents, establint que estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d'entitats, quan es complisca el requisit que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat siga, almenys del 5 per cent, eliminant el requisit alternatiu que el valor d'adquisició de la participació fora superior a 20 milions d'euros.

  (Es modifiquen el primer paràgraf de la lletra a) de l'apartat 1 i la lletra a) de l'apartat 6 a l'article 21 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats).

 • L'import que resultarà exempt serà del 95 per cent de l'esmentat dividend o rendix.Les despeses de gestió referides a tals participacions no seran deduïbles del benefici imposable del contribuent, fixant-se que la seua quantia siga del 5 per cent del dividend o renda positiva obtinguda.

  Esta limitació NO s'aplicarà a empreses que tinguen un INCN inferior a 40 milions d'euros i que no formen part d'un grup mercantil, durant un període limitat a tres anys, quan procedisquen d'una filial, resident o no en territori espanyol, constituït posteriorment a l'1 de gener de 2021.

  (S'afigen els apartats 10 i 11, nous, a l'article 21 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats). 

 • Es modifica la regulació que establix que no s'integraran a la base imposable els dividends o participacions en beneficis en la part que corresponga a la renda positiva que haja sigut inclosa en la base imposable, incorporant-se, que a estos efectes, l'import dels dividends o participacions en beneficis es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referides a les esmentades participacions, tret que es presenten les circumstàncies establides en l'apartat 11 de l'article 21 d'esta Llei. 

  (Es modifica l'apartat 10 de l'article 100 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats).

 • D'altra banda, es modifica la regulació que establix que per a calcular la renda derivada de la transmissió de la participació, directa o indirecta, el valor d'adquisició s'incrementarà en l'import dels beneficis socials que, sense efectiva distribució, es corresponguen amb rendes que hagueren sigut imputades als socis com rendes de les seues accions o participacions en el període de temps comprés entre la seua adquisició i transmissió incorporant-se, a estos efectes, que l'import dels beneficis socials a què es referix este paràgraf es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referides a les esmentades participacions.

  (Es modifica l'apartat 12 de l'article 100 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats).

 • Se regula el règim transitori de tributació de les participacions amb un valor d'adquisició superior a 20 milions.

  (S'afig una disposició transitòria quarantena a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats).

Doble imposició econòmica internacional:dividends i participacions en beneficis

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021 que no hagen conclòs a l'entrada en vigor d'esta Llei i vigència indefinida, en relació amb la deducció per a evitar la doble imposició econòmica internacional:dividends i participacions en beneficis:

 • En la regulació que conté el LIS, on s'establix com a requisit per a l'aplicació d'esta deducció que la participació directa o indirecta en el capital de l'entitat no resident siga, almenys, del 5 per cent, s'elimina el requisit alternatiu que el valor d'adquisició de la participació, siga superior a 20 milions d'euros.

  (Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 32 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats).

 • D'altra banda, s'afig que, per a calcular la quota íntegra els dividends o participacions en els beneficis es reduiran en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referides a les esmentades participacions.L'esmentada reducció no es practicarà en el cas dels dividends o participacions en els beneficis en els quals es presenten les circumstàncies establides en l'apartat 11 de l'article 21 d'esta Llei.L'excés sobre l'esmentat límit no tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble, sense perjudici de l'establit en l'apartat 2 de l'article 31 d'esta Llei.

  (Es modifica l'apartat 4 de l'article 32 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats).

 • S'incorpora un paràgraf segon que establix que no seran objecte d'eliminació els imports que s'hagen d'integrar a les bases imposables individuals per aplicació de l'establit en l'apartat 10 de l'article 21 d'esta Llei.

  (Es modifica l'article 64 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats).

Deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries

En relació amb la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental:

 • S'establix que per a l'aplicació d'esta deducció els certificats requerits són vinculants per a la AEAT amb independència de la seua data d'emissió.D'altra banda, se'n crea un apartat 7 a l'article 39 de la Llei 27/2014 pel qual s'estén l'aplicació de la deducció dels apartats 1 i 3 de l'article 36 de la Llei 27/2014 a contribuents que participen en el finançament de les esmentades produccions.

  (La Disposició final trenta-unena de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 modifica la lletra a´) de l'apartat 1 de l'article 36 de la Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats).

 • S'establix que el limite incrementat de la deducció al 50% s'aplica també (a més de per a I+D+i) per a les deduccions de produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals quan estes deduccions superen el 10% de la quota íntegra reduïda en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.

  (La Disposició final trenta-unena de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021, igualment, modifica els apartats 1 i 5 de l'article 39 de la Llei 27/2014, de l'Impost sobre Societats).


IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


Modificacions introduïdes en la llei 37/1992, de 28 de desembre del IVA per la Llei de PGE 2021: 

Localització de prestacions de serveis:regla d'ús efectiu

L'article 68 de la LPGE per a 2021 establix que, amb efectes des d'1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica l'article 70.Dos LIVA, per a deixar de aplicar la regla especial d'ús efectiu als serveis que s'entenen realitzats, conforme a les regles de localització, a les Canàries, Ceuta i Melilla.

(Es modifica l'article 70 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit).

Tipus impositiu aplicable a les begudes amb edulcorants afegits

L'article 69 de la LPGE 2021 establix que, amb efectes des de l'1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica l'article 91.uno.1.1º LIVA, incrementant el tipus impositiu aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits, que passen de tributar al 10 per cent a fer-ho al 21 per cent.

(Es modifica el número 1, de l'apartat u.de l'article 91 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit).

Límits per a l'aplicació del règim simplificat i del règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca

L'article 70 de la LGPE 2021 establix que, amb efectes des de l'1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica la disposició transitòria tretzena LIVA a fi de prorrogar per al període 2021 els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca. 

Més informació: 

A qui s'aplica el règim simplificat del IVA?

A qui s'aplica el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca?


IMPOST SOBRE EL PATRIMONI


Escala de gravamen de l'Impost sobre el Patrimoni

Amb efectes des d'1 de gener de 2021, es modifica l'escala que s'aplica a la part de la base liquidable de l'Impost de manera que el tipus aplicable a l'últim tram passa a ser el 3,5% (anteriorment era el 2,5%).

Així, la nova escala aplicable és la següent:

Base liquidable

Fins a euros

Quota

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipo aplicable

Porcentaje

0,00

0,00

167.129,45

0,2

167.129,45

334,26

167.123,43

0,3

334.252,88

835,63

334.246,87

0,5

668.499,75

2.506,86

668.499,76

0,9

1.336.999,51

8.523,36

1.336.999,50

1,3

2.673.999,01

25.904,35

2.673.999,02

1,7

5.347.998,03

71.362,33

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06

183.670,29

D'ara endavant

3,5

(Es modifica l'article 30 de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni per l'article 66 de la LPGE per a 2021).

Caràcter indefinit de l'Impost sobre el Patrimoni

Després de la derogació de l'apartat segon de l'article únic del Reial Decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restablix l'Impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal, es restablix el caràcter indefinit de l'Impost sobre el Patrimoni.


IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir de l'entrada en vigor d'esta Llei i vigència indefinida, es modifica el Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les Tarifes i la Instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, de la següent forma:

 • Es classifica de forma específica les activitats de comercialització dels subministraments de caràcter general (electricitat i gas):

  • Es modifica el títol de la Agrupació 15 de la Secció Primera de les Tarifes introduint la comercialització i queda redactat de la següent forma:Agrupació 15.Producció, transport, distribució i comercialització d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta.

  • Es modifica el títol del grup 151, de l'Agrupació 15, de la Secció Primera de les Tarifes, afegint la comercialització.Queda redactat de la següent forma:Grup 151.Producció, transport, distribució i comercialització d'energia elèctrica.

  • S'afig un nou epígraf, dins del grup 151 de l'Agrupació 15, de la Secció Primera de les Tarifes:Epígraf 151.6.Comercialització d'energia elèctrica.

  • Es modifica el grup 152, de l'Agrupació 15 de la Secció Primera de les Tarifes (incorporant la comercialització) que queda redactat de la següent forma:Grup 152.Fabricació, distribució i comercialització de gas.

  • A més, s'introduïxen dos nous epígrafs en el grup 152:

   • Epígraf 152.1.Fabricació i Distribució de Gas.

   • Epígraf 152.2.Comercialització de Gas.

 • Es crea un epígraf per a les grans superfícies comercials que no es dediquen principalment a la roba o a l'alimentació i que fins ara mancaven d'epígraf propi.Se'ls dona un tractament similar als altres centres comercials, dins del Grup 661, «Comerç mixt integrat o a grans superfícies»:

  • S'afig un nou epígraf, en el grup 661, de la Secció Primera de les Tarifes, que queda així redactat:

   Epígraf 661.9.Un altre comerç mixt o integrat a grans superfícies, entenent per tal el realitzat de forma especialitzada en establiments amb una superfície útil per a l'exposició i venda al públic igual o superior als 2.500 m² de productes tals com els relacionats amb el bricolatge i l'equipament de la llar, mobiliari per a la llar i l'oficina, articles electrònics i electrodomèstics, articles per a l'automòbil, articles per a l'esport o altres. 

   Nota: S'entendrà per superfície útil per a l'exposició i venda al públic aquella en la qual s'exposen articles per a la seua venda directa, estiga coberta o no i siga utilitzable efectivament pel consumidor.

  • Es modifica la nota comuna 2a al grup 661, de la Secció Primera de les Tarifes, introduint gran superfície, que queda redactada de la següent forma:

   2ª. A efectes del càlcul de les quotes d'este grup, es computarà la superfície íntegra de l'establiment (gran magatzem, hipermercat, magatzem popular o una altra gran superfície), incloent les zones destinades a oficines, aparcament cobert, magatzems, etc. Així mateix, es computaran les zones ocupades per tercers en virtut de cessió d'ús o per qualsevol altre títol.No es computaran, tanmateix, les superfícies descobertes qualsevol que siga la seua destinació.

 • S'afig un nou epígraf en el grup 664, de la Secció Primera de les Tarifes, per a la nova activitat de subministrament d'energia a vehicles elèctrics a través de punts de recàrrega instal·lats en qualsevol lloc, ja siga en la via pública, gasolineres, garatges públics i privats o a qualsevol altre emplaçament, amb la següent redacció:

  Epígraf 664.2.Punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda