Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial decret 1075/2017, de 29 de desembre (BOE dia 30) en relació amb l'IVA

PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET 1075/2017, DE 29 DE DESEMBRE (BOE del DIA 30) EN RELACIÓ AMB L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.


SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIÓ - SII


La implantació des del passat 1 de juliol del nou sistema de gestió de llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària (SII), introduït pel Reial decret 596/2016, de 2 de desembre i aplicable de forma obligatòria pels subjectes passius de l'IVA del qual període de liquidació coincideix amb el mes natural, requereix les modificacions reglamentàries detallades a continuació, amb efectes 1 de gener de 2018, per tal de facilitar la seva adopció i realitzar

 1. Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit (RIVA): Article primer RD 1075/2017.
  • Autoritzacions de simplificació (article 62.5 RIVA, article primero.tres RD 1075/2017):

   Per facilitar l'adopció del nou sistema de gestió de llibres registre a determinats col·lectius o sectors d'activitat que necessiten una major especialitat respecte a l'aplicació del nou model de gestió tributària, l'AEAT podrà autoritzar en determinats suposats, amb prèvia solicitud dels interessats, que no constin totes les mencions o tota la informació referida en els llibres registres de l'Impost, o la realització de seients resums de factures en condicions diferents de les assenyalades amb caràcter general, quan apreciï que les pràctiques comercials o administratives del sector d'activitat de que es tracti el justifiquin.

  • Operacions acollides al Règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció i al Règim de les agències de viatges (articles 63.3 i 64.4 RIVA, article primer. quatre RD 1075/2017):

   En el cas de les operacions a què s'apliquin aquests règims especials, serà obligatori anotar en els llibres registre l'import total de l'operació en comptes de la base imposable, tipus impositiu i quota tributària.

  • Seients resum de factures emeses(article 63.4 RIVA, article primer. quatre RD 1075/2017):

   S'hi entén que en el procediment general per a la realització de seients resums, les factures han d'haver-se expedit en igual data, sense perjudici que la meritació de les operacions s'hagi produït dins un mateix mes natural.

  • Terminis per a la remissió electrònica de les anotacions registrals (articles 69 bis i 70.1 RIVA, article primer, apartats sis i set RD 1075/2017):

   Es realitzen una sèrie d'ajustos tècnics i precisions en relació amb:

   • Operacions no subjectes per les quals s'hagués hagut d'expedir factura: el termini límit de remissió, consistent en el 15 del mes següent a aquell en què s'hagi produït la meritació de l'impost, queda referenciat a la data en què s'hagi realitzat l'operació no subjecta a l'IVA.
   • Factures rectificatives expedides i rebudes: la informació haurà de ser remesa en el termini de quatre dies naturals des de la data d'expedició o registre comptable respectivament.

    En el cas de les factures expedides, no resulta d'aplicació el termini límit del 15 del mes següent a aquell en què s'hagi produït la meritació, ja que la factura rectificativa ha pogut emetre's amb posterioritat a aquesta data.

    En el cas de les factures rebudes, no resulta d'aplicació el termini límit del 15 del mes següent a aquell en què s'hagués deduït l'IVA de la factura, llevat de quan la rectificació determini un increment de l'import de les quotes inicialment deduïdes d'acord amb el que disposa l'article 114.Dos.1º LIVA.

   • Operacions a què sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa: la informació corresponent als cobraments i pagaments es realitzarà en el termini de quatre dies naturals des del cobrament o pagament.
   • Rectificacions registrals: els errors registrals hauran de rectificar-se tan aviat l'obligat tributari tingui constància de que s'han produït, finalitzant el termini de remissió el 15 del mes següent al final del període en què es tingui constància d'aquest error.
  • Opció per la gestió electrònica dels llibres registre (article 71.4, supressió de l'article 71.3.5º RIVA, article primer. vuit RD 1075/2017):

   Amb la intenció d'afavorir la implantació del nou sistema, es manté el període de liquidació trimestral per a aquells subjectes passius que optin voluntàriament a la seva aplicació.

 2. Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre: Article cinquè RD 1075/2017.

  Amb efectes 1 de gener de 2018 s'inclouen les següents modificacions:

  • Autorització dels procediments de rectificació de factures(article 15.4 RD 1619/2012, article cinquè. un RD 1075/2017):

   S'amplia la competència de l'AEAT en matèria d'autorització dels procediments de rectificació de factures, podent autoritzar altres procediments diferents dels previstos en el Reial decret 1619/2012 quan quedi justificat per les pràctiques comercials o administratives del sector d'activitat de que es tracti

  • Termini per a la remissió de factures rectificatives(article 18 RD 1619/2012, article cinquè. dos RD 1075/2017):

   Es realitza un ajust tècnic per referenciar aquest termini a la data d'expedició de la factura rectificativa en comptes de la meritació de l'operació, de tal manera que el termini per a la remissió de les factures rectificatives finalitza el 15 del mes següent a aquell en què s'hagués expedit la factura.

  • Procediment especial de facturació per agències de viatges(apartats 1, 2, 3, 6 i 7 Disp. adic. quarta RD 1619/2012, article cinquè. tres RD 1075/2017):

   S'actualitza el règim de facturació de determinades prestacions de serveis en de la qual realització intervenen agències de viatges en nom i per compte d'altres empresaris o professionals, per incloure nous serveis a què serà aplicable aquest procediment especial de facturació (transport de viatgers i els seus equipatges per via diferent de l'aèria, hostaleria, restauració, arrendament de mitjans de transport a curt termini, visites a museus i assegurances de viatges entre altres).

 3. Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, (RGAT): article setè RD 1075/2017:
  • Autorització dels procediments de rectificació de factures(disposició addicional primera, apartat un.89 RD 1065/2007, article setè RD 1075/2017):

   Amb efectes 1 de gener de 2018 s'estableixen els efectes de la falta de resolució en termini de la sol·licitud d'autorització del procediment de rectificació de factures, podent entendre's desestimats.


ALTRES MODIFICACIONS

 1. Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit (RIVA): Article primer RD 1075/2017.
  • Règim de devolució a viatgers (article 9.1.2º.B) RIVA, article primero.uno RD 1075/2017):

   Des de l'1 de gener de 2017, s'aplica un nou procediment de devolució a viatgers mitjançant el sistema electrònic de reemborsament introduït pel Reial decret 596/2016, de 2 de desembre.

   Aquest nou sistema, de caràcter voluntari, es basa en la substitució del diligenciat de la factura per acreditar la sortida de la mercaderia del territori de la Comunitat pel segellat digital del document electrònic de reemborsament (formulari DIVA).

   Analitzada la millora d'aquest procediment, s'estableix la seva obligatorietat a partir de l'1 de gener de 2019, incloent una sèrie d'ajustos tècnics:

   • En el document electrònic de reemborsament podrà consignar-se tant el nombre del passaport com el nombre del document d'identitat del viatger.
   • El visat del formulari DIVA es realitzarà per mitjans electrònics quan la duana d'exportació es trobi situada en el territori d'aplicació de l'impost.
  • Règim Especial del Grup d'Entitats (article 61 sexies RIVA, article primer. dos RD 1075/2017):

   Amb efectes 1 de gener de 2018, s'adapta el règim de control dels subjectes passius acollits al Règim Especial del Grup d'Entitats a la nova regulació continguda en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria d'interrupció justificada i de dilacions per causa no imputable a l'Administració en actuacions de comprovació tributària, d'acord amb el contingut del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària referit als procediments que afecten a entitats integrades en un grup de consolidació de l'Impost sobre Societats, amb les adaptacions pròpies de les peculiaritats del Règim Especial del Grup d'Entitats en l'IVA.

  • Règim d'ajornament de l'Impost en la Importació article 74.1 RIVA, Disp. transitòria única RD 1075/2017):

   Amb efectes 1 de gener de 2018, s'inclouen les següents modificacions:

   • Els subjectes passius que tributen exclusivament davant una Administració tributària Foral podran acollir-se al règim d'ajornament de l'IVA en la Importació. En aquest cas, inclouran la totalitat de la quota liquidada per les Adunes en una declaració-liquidació que presentaran davant l'Administració de l'Estat.
   • Amb caràcter general els subjectes passius podran optar al règim d'ajornament de l'IVA a la importació durant el mes de novembre de l'any anterior a què hagi de tenir efecte. No obstant això, els subjectes passius que tributen exclusivament davant una Administració tributària Foral podran optar per a la seva aplicació l'any 2018 (quotes liquidades per la Duana corresponents al període del mes de febrer i següents) fins al dia 15 de gener de 2018.
 2. Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre, sobre franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consular i d'organismes internacionals, i de modificació del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre: Article sisè RD 1075/2017.

  Les principals modificacions introduïdes amb efectes 1 de gener de 2018 són les següents:

  • S'amplia l'exempció a certs serveis, com els de seguretat, neteja, consultoria i traducció, per atendre les necessitats de les representacions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals, afavorint a més la reciprocitat de tracte per a les representacions diplomàtiques i consulars d'Espanya en altres països.
  • S'actualitza el procediment d'exempció referint-se al certificat d'exempció comú per als Estats membres, per a les entregues de béns i prestacions de serveis realitzades en el marc d'acords diplomàtics o consulars o que es destinin a organismes internacionals previst en el Reglament d'Execució (UE) núm. 282/2011, del Consell de 15 de març de 2011, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit