Principals novetats introduïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2017

PRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES PER LA LLEI 3/2017, de 27 de juny, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A L'ANY 2017 (BOE de 28 de juny)


IMPOST SOBRE SOCIETATS


Millora de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2017, la Disposició Addicional 125ª Llei 3/2017 de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2017 (LPGE 2017) modifica l'article 36 apartats 1 i 2 Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats (LIS). Aquest article regula la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals, que va entrar en vigor per a períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2015.

La DÓNA 125ª LPGE 2017 introdueix les següents novetats:

 • S'augmenten els percentatges de deducció regulats en l'article 36.1 LIS aplicables a les inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada, i queden fixats en:

  1. 25% pel que fa al primer milió de base de la deducció (20% el 2015 i 2016).

  2. 20% sobre l'excés d'aquest import (18% per a 2015 i 2016).

 • S'afegeix que, a més de l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, també podrà emetre el certificat exigit en l'article 36.1. a´) LIS com a requisit per a l'aplicació d'aquesta deducció, l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma amb competència en la matèria.

 • S'eleva el límit regulat en l'article 36.1 LIS, de tal manera que, per als períodes impositius iniciats el 2015 i 2016 l'import d'aquesta deducció, conjuntament amb la resta d'ajudes percebudes pel contribuent, no podrà superar el 50% del cost de producció. Amb efectes per a períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2017, s'ha afegit que aquest límit s'elevarà fins a:

  1. El 60% en el cas de produccions transfrontereres finançades per més d'un Estat membre de la Unió Europea i en què participin productors de més d'un Estat membre.

  2. El 70% en el cas de les produccions dirigides per un nou realitzador del qual pressupost de producció no superi 1 milió d'euros.

 • S'augmenta el percentatge de deducció regulat en l'article 36.2 LIS, aplicable als productors registrats en el Registre d'Empreses Cinematogràfiques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports que s'encarreguin de l'execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada.

  El percentatge queda fixat en el 20% de les despeses realitzades en territori espanyol, sempre que les despeses realitzades en territori espanyol siguin, almenys, d'1 milió d'euros (15% el 2015 i 2016).

 • S'augmenta la base de la deducció regulada en l'article 36.2 LIS, que estarà constituïda pels següents despeses realitzades en territori espanyol directament relacionats amb la producció:

  1. Les despeses de personal creatiu, sempre que tingui residència fiscal a Espanya o en algun Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu, amb el límit de 100.000 euros per persona (50.000 € per persona el 2015 i 2016).

  2. Les despeses derivades de la utilització d'indústries tècniques i altres proveïdors.

 • S'amplia el límit de la deducció regulada en l'article 36.2 LIS, de tal manera que l'import d'aquesta deducció no podrà ser superior a 3 milions d'euros , per cada producció realitzada (2,5 milions d'euros el 2015 i 2016).


IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


S'introdueixen les següents novetats en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit:

Exempcions en operacions interiors.

Amb efectes de 29 de juny de 2017 i vigència indefinida, es modifica la lletra j) de l'article 20. U. 18è de la Llei establint que estaran exemptes de l'impost les entregues de monedes de col·lecció quan són efectuades pel seu emissor per un import no superior al seu valor facial.

Tipus impositius reduïts.

Amb efectes de 29 de juny de 2017 i vigència indefinida, amb l'objecte de promoure l'accés i difusió de la cultura, es modifiquen els números 2n i 6è de l'article 91. U.2 de la Llei, minorant el tipus impositiu aplicable als espectacles culturals en viu, que passen a tributar al 10 per cent.

Tipus impositius. Equips mèdics, aparells i altres instrumental a què és aplicable el tipus reduït.

Amb efectes de 29 de juny de 2017 i vigència indefinida, es modifica el primer guion de l'apartat vuitè de l'annex de la Llei, passant a tributar al 10 per cent les muntures d'ulleres graduades per a, d'aquesta manera, alinear la seva tributació amb què és aplicable a les ulleres i lents graduades.


ASPECTES FISCALS GENERALS


Interès legal del diners i interès de demora.

La DÓNA 44a LPGE 2017 regula l'Interès legal del diners:

 • U. De conformitat amb el que disposa l'article 1 de la Llei 24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del tipus d'interès legal del diners, aquest queda establert en el 3,00 per cent durant la vigència d'aquesta Llei.

 • Dos. Durant el mateix període, l'interès de demora a què es refereix a l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, serà el 3,75 per cent.

 • Tres. Durant el mateix període, l'interès de demora a què es refereix l'article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, serà el 3,75 per cent

Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

La DÓNA 107ª LPGE 2017 estableix la determinació de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM):

De conformitat amb el que estableix l'article 2.2 del Reial decret-Llei 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l'increment de la seva quantia, l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) tindrà les següents quanties durant la vigència d'aquesta llei:

 1. L'IPREM diari, 17,93 euros.

 2. L'IPREM mensual, 537,84 euros.

 3. L'IPREM anual, 6.454,03 euros.

 4. En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l'IPREM en aplicació del que estableix el Reial decret-Llei 3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l'IPREM serà de 7.519,59 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros.

Madrid, 29 de juny de 2017