Nou bàner "Eines assistència virtual d'IVA"

S'ha publicat un nou bàner que reuneix les eines d'assistència virtual existents en el portal d'IVA i en el bàner del SII al costat de dos nous serveis d'ajuda: "Qualificador immobiliari" i "Ajuda confecció model 303 per a arrendadors".

El Qualificador immobiliari indica si una operació de compravenda o arrendament tributa per l'Impost sobre Transmissions Patrimonials o per IVA, aclarint en aquest últim cas el tipus aplicable, qui ha d'ingressar l'impost que correspongui i si la factura que documenti l'operació ha de portar o no IVA.

L'ajuda per a la confecció del model 303 es tracta d'un servei d'utilització exclusiva per a arrendadors de locals i habitatges urbans que no duguin a terme altra activitat. Després de facilitar les dades sol·licitades en el qüestionari previ, l'eina indica les caselles del model 303 a emplenar i l'import.

Així mateix, l'"Assistent virtual IVA" amplia els seus continguts per resoldre dubtes sobre operacions immobiliàries (subjecció a l'IVA, exempcions, subjecte passiu, meritació i expedició de factura, base imposable, tipus impositiu, deduccions).

Accés a "Eines assistència virtual d'IVA"