Canvis en l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques de la gestió de llibres registre d'IVA a través de la Seu electrònica

Canvis en l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, d'acord amb el "Projecte d'Ordre per la qual es modifiquen l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària establerta en l'article 62.6 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s'aproven el model 303 Impost sobre el Valor Afegit, autoliquidació":

 • S'afegeix el NIF de l'entitat successora en la identificació de la factura.

  Objectiu: identificar els registres de facturació realitzats per una entitat en la seva condició de successora d'altra entitat per operacions de reestructuració societària.

 • S'afegeix una nova clau de factura en el llibre registre de factures rebudes, denominada “LC”: “Duana – Liquidació complementària”.
 • S'afegeixen dos marques per identificar:
  • Dins les claus pròpies de factures completes a les factures simplificades “qualificades” (són simplificades, però identifiquen al destinatari d'acord amb els apartats 2 i 3 de l'article 7 del RD 1619/2012).
  • Dins les claus de factures simplificades a les factures completes en què no és obligatori identificar al destinatari (són les previstes en l'article 6.1.d) del RD 1619/2012), per exemple, un no establert que realitza vendes a distància.
 • S'afegeix en el Llibre registre de factures expedides una marca per identificar aquelles factures expedides per tercers d'acord amb el que preveu la disposició addicional tercera i sisena del Reial decret 1619/2012.
 • S'afegeix una nova clau de mitjà de cobrament / pagament de les operacions acollides o afectades pel règim especial del criteri de caixa de l'IVA per identificar aquells cobraments i pagaments que s'instrumentin mitjançant ordenis de domiciliació bancària.
 • S'afegeix una disposició addicional segona per determinar que aquells subjectes passius que quedin obligats al SII en el curs de l'exercici han de remetre els registres de facturació corresponents al període de temps de l'exercici anterior a la seva inclusió.

  En conseqüència, la clau “primer semestre 2017” passa a denominar-se “primer semestre 2017 i altres factures anteriors a la inclusió en el SII”

 • Altres canvis:
  • S'afegeix, a petició expressa de diverses empreses, un camp addicional de contingut lliure denominat “referència externa” amb l'objectiu de que puguin afegir informació interna de l'empresa associada al registre de la factura.
  • Es permet el desglossament de l'import exempt en funció de les diferents causes d'exempció que passen a ser compatibles.
  • Quan una factura tingui més de 15 NRC s'enviarà un XML específic amb la resta de dades dels immobles.
  • S'anomenen algunes etiquetes per oferir major claredat i precisió jurídica en les denominacions: període de liquidació, facturació per tercers o pel destinatari i import de transmissions d'immobles subjectes a IVA.

(Madrid a 13 d'octubre de 2017)