Reglament General de Recaptació, règim sancionador, revisió en via administrativa

El 30 de desembre s'han publicat al BOE el Reial decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, el Reial decret 1072/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general del règim sancionador tributari, aprovat pel Reial decret 2063/2004, de 15 d'octubre i el Reial decret 1073/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decret 520/2005, de 13 de maig.

 • Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre,

  por el que se modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

   (BOE, 30-diciembre-2017) Butlletí Oficial de l'Estat en nova finestra
 • Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre,

  por el que se modifica el Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.

   (BOE, 30-diciembre-2017) Butlletí Oficial de l'Estat en nova finestra
 • Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre,

  por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

   (BOE, 30-diciembre-2017) Butlletí Oficial de l'Estat en nova finestra