Modificacions en els models 231 i 190

S'aprova l'Ordre HAC/1285/2020, de 29 de desembre que introduïx modificacions en l'Ordre HFP/1978/2016, de 28 de desembre i l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, que aproven els models 231 (Declaració d'informació país per país) i 190 (Retencions i Ingressos a Compte per rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de rendes. Resum anual), respectivament.

També es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre per per a preveure la possibilitat de pagament mitjançant transferència bancària en els supòsits, termes i condicions que es desenvolupen reglamentàriament.

  •  Orden HAC/1285/2020, de 29 de diciembre,

    por la que se modifican la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país, la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria y la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta

     (BOE, 31-diciembre-2020)
  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda