Més mesures tributàries

Entre altres mesures, es prorroguen per al període impositiu 2018 els límits quantitatius que delimiten l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l'àmbit d'aplicació del mètode, a excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d'ingressos. També es prorroguen els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca