30-11-2017 Ordre de mòduls per a 2018

Es publica l'Ordre que desenvolupa per a l'any 2018 el mètode d'estimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'IVA

  • Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre,

    por la que se desarrollan para el año 2018 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

     (BOE, 30-noviembre-2017) Butlletí Oficial de l'Estat en nova finestra