17-07-2019 Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula l'administració dels llibres registres en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

En el BOE de 17 de juliol s'ha publicat l'Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la que es regula l'administració dels llibres registres en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per als contribuents que desenvolupen activitats empresarials el rendiment de les quals es determine en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, així com aquells que realitzen una activitat empresarial en estimació directa que, d'acord amb el Codi de Comerç, no tinga caràcter mercantil.