IRPF, Impost sobre Societats i Impost sobre Successions i Donacions

Es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, el Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, i el Reglament de l'Impost sobre Successions i Donacions, aprovat pel Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre.

  • Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre,

    por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre.

     (BOE, 30-diciembre-2017) Butlletí Oficial de l'Estat en nova finestra