Gener

 • 02-01-18Informació tributària

  Es realitzen actualitzacions relatives al subministrament d'informació derivat de determinades obligacions informatives.Més concretament, es modifiquen els models 181, 187, 188, 193, 198 i 289

 • 02-01-18Reglament General de Recaptació, règim sancionador, revisió en la via administrativa

  El 30 de desembre s'han publicat en el BOE el Reial Decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, el Reial Decret 1072/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general del règim sancionador tributari, aprovat pel Reial Decret 2063/2004, de 15 d'octubre i el Reial Decret 1073/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en la via administrativa, aprovat pel Reial Decret 520/2005, de 13 de maig.

 • 02-01-18Activitats empresarials i professionals.Declaració censal

  Es modifiquen l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la que s'aproven els models 036 de declaració censal d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals, i retenidors i 037 declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors, l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 303 impost sobre el valor afegit, autoliquidació.

 • 02-01-18Procediments tributaris

  Es modifica el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reial Decret 1676/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent.

 • 02-01-18Mesures tributàries

  Es modifiquen el Reglament de l'IVA, el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, el Reglament dels Impostos Especials, el Reglament de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle, el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, el Reial Decret 3485/2000, de 29 de desembre, sobre franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consular i d'organismes internacionals i de modificació del Reglament General de Vehicles, i el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.Les modificacions incidixen amb caràcter general en l'àmbit procedimental i gestor.