26-12-2018 Es modifica el Reglament de l'IRPF

Es modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de deduccions en la quota diferencial per circumstàncies familiars, obligació de declarar, pagaments a compte, rendes vitalícies assegurades i obligacions registrals.

  • Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre,

    por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de deducciones en la cuota diferencial por circunstancias familiares, obligación de declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y obligaciones registrales.

     (BOE, 22-diciembre-2018) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana