Febrer

 • 21-02-17Estadístiques de matriculacions (gener 2017)

  Avenç Mensual sobre l'impost de matriculació de vehicles corresponent al mes de gener de 2017.

 • 20-02-17Estadístiques de comerç exterior.Dades estadístiques.Últimes estadístiques publicades

  Últimes estadístiques publicades de Comerç Exterior, corresponents al mes de desembre de 2016.

 • 14-02-17Novetats gestió duanera: versions de guies dels DUA d'importació i recordatori de garanties d'importació

  La novetats comprenen: Recordatori de versions per al DUA d'importació i recordatorio sobre la utilizacion de garantias.

 • 14-02-17Estadístiques de matriculacions (any 2016)

  Estadística de l'impost sobre Matriculació de Vehicles Automòbils corresponent a l'exercici fiscal 2016.

 • 13-02-17Responsabilidad Patrimonial IVMDH

  Se ha diseñado un modelo normalizado para aportar los datos correspondientes a reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador relativas al IVMDH. Aquest model es podrà utilitzar de manera voluntària respecte de les reclamacions per responsabilitat patrimonial ja presentades en termini i la denegació de les quals per part del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública no haga adquirit fermesa (reclamacions pendents en via contenciosa administrativa i reclamacions no resoltes en via administrativa).

  Este modelo normalizado está disponible para su presentación a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.

 • 10-02-17Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec

  S'aprova el model 121 "IRPF.Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec: Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració", i el model 122 "IRPF.Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial. Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració".

 • 07-02-17Projecte d'Ordre per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques de desenvolupament del SII

  S'ha incorporat dins de "Normativa" un nou apartat de "Normas en tramitació" on apareix publicat el Projecte d'Ordre per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen l'administració dels Llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, establida a l'article 62.6 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit i es modifiquen l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors, l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s'aprova el model 390 de Declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit, i els models tributaris de l'Impost sobre el Valor Afegit 303 d'autoliquidació de l'Impost, aprovat per l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, i 322 d'autoliquidació mensual individual del règim especial del grup d'entitats, aprovat per l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre.

 • 07-02-17Novetats en Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA (SII): Informació tècnica i preguntes freqüents (versió 05)

  S'ha substituït la versió inicial de la informació tècnica i les preguntes freqüents per la versió 05. S'ha d'advertir que s'han necessitat els exemples exposats en les preguntes 1.12, 3.12 i 4.10 del document "Preguntes freqüents per a aplicar a partir del 7 de febrer"

 • 07-02-17Fullet informatiu: Viatgers procedents del Principat d'Andorra

  Es troba disponible fullet informatiu amb les exempcions de drets i d'impostos per als viatgers procedents del Principat d'Andorra