Nou sistema de gestió de l'IVA basat en el Subministrament Immediat d'Informació

L'Agència Tributària implanta un nou sistema de gestió de l'IVA basat en el Subministrament Immediat d'Infomación (SII).

 • Els contribuents obligats al SII (i aquells que voluntàriament decidisquen utilitzar-lo) hauran d'enviar el detall dels registres de facturació en un termini de quatre dies a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària. No obstant això, durant el primer semestre de vigència del sistema els contribuents tindran un termini extraordinari d'enviament de la informació que serà de huit dies (en el còmput d'ambdós terminis s'exclouen dissabtes, diumenges i dies festius nacionals).
 • Podran presentar i ingressar les seues autoliquidacions periòdiques de l'IVA deu dies més tard del que ve sent habitual..
 • Deixaran de tindre l'obligació de presentar-ne els models 347 (operacions amb terceres persones), 340 (llibres registre) i 390 (resum anual de l'IVA).
 • Els contribuents podran contrastar la informació dels seus Llibres Registre amb la informació subministrada pels seus clients i proveïdors sempre que estiguen també inclosos en el sistema.

El vigent sistema de gestió de l'IVA porta funcionant, amb les necessàries adaptacions, des de fa més de 30 anys.Tanmateix, la situació tecnològica actual permet la implementació d'un nou sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII) de l'IVA en aquest moment, millorant d'esta forma el control tributari i l'assistència al contribuent en el compliment de les seues obligacions.

Amb les recents modificacions introduïdes al Reglament de l'IVA s'instaura este nou sistema de gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit basat en l'administració dels Llibres Registre de l'Impost a través de la Seu electrònica de l'AEAT mitjançant el subministrament gairebé immediat dels registres de facturació.

El “Subministrament Immediat d'Informació” (SII) suposa una millora substancial en la relació de comunicació entre l'Administració i el contribuent, ja que permetrà tindre una relació bidireccional, automatitzada i instantània.Al seu torn es configura com una nova eina, tant d'assistència al contribuent, com de millora i eficiència en el control tributari.

El SII consistix, bàsicament, en el subministrament electrònic dels registres de facturació, integrants dels Llibres Registre de l'IVA.Per a això, s'han de remetre a l'AEAT els detalls sobre la facturació per via electrònica (mitjançant serveis web basats en l'intercanvi de missatges XML, o en el seu cas, mitjançant la utilització d'un formulari web), amb la informació de la qual s'aniran configurant, pràcticament en temps real, els diferents Llibres Registre.Però no es tracta de remetre les factures concretes dels contribuents.

En el supòsit de factures simplificades, emeses o rebudes, es podran agrupar, sempre que complisquen determinats requisits, i enviar els registres de facturació del corresponent seient resum.

El col·lectiu que serà inclòs obligatòriament en el “SII” està integrat per tots aquells subjectes passius l'obligació dels quals d'autoliquidar l'Impost sobre el Valor Afegit siga mensual:

 • Grans Empreses (facturació superior a 6 milions de €)
 • Grups d'IVA
 • Inscrits en el REDONE'M (Registre de Devolució Mensual de l'IVA)

Este col·lectiu compte actualment amb sistemes desenvolupats de programari que es troben en disposició d'adaptar per a donar compliment a l'enviament dels registres de facturació en un termini de quatre dies (exclosos dissabtes, diumenges i dies festius nacionals).

Durant el segon semestre del 2017 els contribuents tindran un termini extraordinari d'enviament de la informació que serà de huit dies (exclosos dissabtes, diumenges i dies festius nacionals).

De forma addicional qualsevol altre subjecte passiu que així ho volguera pot optar per la seua aplicació.Esta opció implicarà que la seua obligació d'autoliquidació serà mensual i que a més haurà de romandre en el sistema almenys durant l'any natural per al qual s'exercita l'opció.L'opció per l'aplicació del SII s'haurà de realitzar durant el mes de novembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de fer efecte.L'opció per a l'exercici 2017 s'haurà de realitzar durant el mes de juny d'este any.

Es tracta d'un nou sistema que incidirà sobre uns 63.000 contribuents que representen aproximadament el 80 per 100 del total de la facturació empresarial del país.

Avantatges del sistema

 • Es disposarà d'informació de qualitat en un interval de temps prou curt com per a agilitar el sistema de gestió de l'IVA.
 • Obtenció de “Dades Fiscals”, ja que el contribuent disposarà a la Seu electrònica de l'AEAT d'un Llibre Registre “declarat” i un altre de “contrastat” amb la informació de contrast procedent de tercers que pertanguen al col·lectiu d'este sistema o de la base de dades de l'AEAT.

  Els contribuents podran contrastar l'esmentada informació abans de l'acabament del termini de presentació de la seua declaració mensual d'IVA.

  El contribuent tindrà la possibilitat de corregir els errors comesos en els enviaments sense necessitat de ser requerit per l'AEAT per a això.

 • Disminució dels requeriments d'informació per part de l'AEAT, ja que molts dels requeriments actuals tenen per objecte sol·licitar els Llibres registre, les factures o dades contingudes en les mateixes per a comprovar determinades operacions.
 • Modernitza i estandarditza la manera de portar els tradicionals Llibres Registre d'IVA.
 • Reducció de les obligacions formals, suprimint l'obligació de presentació dels models 347, 340 i 390.
 • Reducció dels terminis de realització de les devolucions, en disposar l'AEAT de la informació en temps quasi real i de més detall sobre les operacions.
 • Els contribuents inclosos en el nou sistema veuran ampliats en 10 dies  els terminis de presentació i ingrés de les seues autoliquidacions periòdiques de l'IVA.

La entrada en vigor d'este sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII) és el 1 de juliol de 2017.

Atesa la infraestructura tècnica necessària per a gestionar el volum d'informació que es disposarà a través d'este sistema, durant el primer semestre de 2017 s'han programat proves pilot en les que està previst participen un número representatiu d'empreses amb el suport de les principals empreses de programari que operen en territori nacional i que donen suport a la majoria del col·lectiu inclòs en el sistema.