21-12-2016 Impost sobre Societats:nou Model 217

S'aprova el model 217 d'autoliquidació de l'impost sobre societats:gravamen especial sobre dividends o participacions en beneficis distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari.

  • Orden HFP/1922/2016, de 19 de diciembre,

    por la que se aprueba el modelo 217 de autoliquidación del impuesto sobre sociedades: gravamen especial sobre dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.

     (BOE, 21-diciembre-2016) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana