19-12-2016 Preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'ITPAJD, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport

S'actualitzen per a 2017 els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.

  • Orden HFP/1895/2016, de 14 de diciembre,

    por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

     (BOE, 17-diciembre-2016) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana