Aduanas.Consulta de l'IVA importació amb ajornament de pagament

L'article 167.dos de la Llei 37/1992, reguladora de l'impost sobre el valor afegit, s'ha modificat per la Llei 28/2014, de 27 de novembre, incloent, amb algunes condicions, la possibilitat d'ingressar les quotes de l'IVA d'importació en la declaració-liquidació corresponent al període en què reben el document en el qual conste la liquidació practicada per l'Administració.

L'Administració, en el seu deure d'assistir els contribuents en el compliment voluntari de les obligacions tributàries, ha creat un nou tràmit en la Seu Electrònica, dins del procediment d'importació, que estarà disponible a partir del 10 de gener.Este tràmit, denominat “Consulta de l'IVA importació amb ajornament de pagament”, permet consultar les quotes d'IVA diferit corresponents a cada període, així com l'estat en què estos deutes es troben.