Abril

 • 28-04-15Estadístiques de matriculacions (març 2015)

  Avenç Mensual sobre l'impost de matriculació de vehicles corresponent al mes de març de 2015.

 • 28-04-15Informe de Recaptació Tributària (març 2015)

  Informe mensual i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes de març de 2015

 • 24-04-15Reducció de l'índex de rendiment net d'activitats agrícoles i ramaderes per al període impositiu 2014

  Es reduïxen per al període impositiu 2014 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

 • 20-04-15Estadístiques de comerç exterior.Dades estadístiques.Últimes estadístiques publicades

  Últimes estadístiques publicades de Comerç Exterior, corresponents al mes de febrer 2015

 • 17-04-15Servei de cartera de valors 2014 i programa PADRE en llengües cooficials

  Està disponible el servei de Cartera de Valors el 2014, que permet obtindre un resum informatiu de les operacions efectuades en 2014 de relatives a accions amb cotització en mercats secundaris oficials de valors espanyols (Borses de Valors) o en els definits en la Directiva 2004/39/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004.També s'ha publicat la versió 1.10 dels programes d'ajuda PARE i patrimoni 2014, que inclouen les llengües cooficials.

 • 13-04-15Conveni per a evitar la doble imposició entre Espanya i Nigèria

  S'ha publicat en el BOE de 13 d'abril el Conveni entre el Regne d'Espanya i la República Federal de Nigèria per a evitar la doble imposició i previndre l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, fet a Abuja el 23 de juny de 2009.

 • 10-04-15Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.Entidades en régimen de atribución de rentas

  En relació amb la reducció del rendiment net d'activitats econòmiques per manteniment o creació d'ocupació en entitats en règim d'atribució de rendes, la Resolució del Tribunal Económico-Administrativo Central de 5 de febrer de 2015 (R.G.3654/2013), dictada en resolució de recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri, ha assenyalat el següent:

  En els casos de contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que exercisquen activitats econòmiques a través d'una de les entitats que es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, els requisits i límits per a l'aplicació de la reducció prevista en la Disposició Addicional vint-i-setena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, han de complir-se o quantificar en seu de l'entitat, i no amb relació a cada partícip o cotitular de la mateixa en proporció amb la seua respectiva participació.

  Per tant, els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques hauran de tindre en compte el criteri fixat pel Tribunal Económico-Administrativo Central i consignar-ne, si procedix, l'esmentada reducció en la seua autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent al període impositiu 2014, sense que procedisca la inclusió de la mateixa en el model 184 de declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d'atribució de rendes corresponent a l'esmentat any 2014

 • 07-04-15Aduanas.Garantia de despatx en IVA diferit a la importació

  Després d'un primer període d'implantació d'este nou procediment de pagament de l'IVA a la importació, s'introduïx una novetat quant a la declaració duanera en el sentit que, des del dia de hui, ja no serà obligatòria, amb caràcter general, la inclusió d'una garantia que avale la quota per l'esmentat impost.

Imatge Carregant