Nova validació sobre gasos fluorats.

 L'article 2 del Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle, exigix que l'importador de  productes objecte de l'esmentat impost estiga inscrit en el corresponent registre territorial i que per tant, tinga assignat un «Codi d'Activitat dels Gasos Fluorats» (CAF).

A efectes de donar compliment al disposat a l'article QUINZE 3 de la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per al que s'establixen determinades mesurades en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres, l'article 6 de l'Ordre HAP/685/2014, de 29 d'abril, per la qual s'aprova el model 587 “Imposat sobre gasos fluorats d'efecte d'hivernacle.Autoliquidació” i s'establix la forma i procediment per a la seua presentació, aprova el repertori de claus d'activitat per a configurar el Codi d'Activitat de Gasos Fluorats (CAF).Estos es recullen a l'annex III de la referida Ordre, sent “GF” els caràcters que identifiquen l'activitat de l'importador.

En virtut de l'anteriorment exposat, en les declaracions de despatx a lliure pràctica s'haurà de consignar a la casella 44 el CAF de l'importador mitjançant el codi de document 5014.

A partir del pròxim 22 de juliol es posarà en producció l'esmentada validació.