Aclariments respecte a la inclusió del eDAA en els DUAs d'exportació.

Des del 15 de juliol passat és obligatori la inclusió de l'ARC de les declaracions eDAA a la casella 40 dels DUAs d'exportació quan es tracte de productes objecte d'II.EE. en règim suspensiu, és a dir, quan a la casella 37.2 siga procedent declarar els codis 122, 123 i 126.

A partir del 23 de juliol, l'aplicació informàtica tindrà en compte els següents supòsits especials:

  1. Enviaments a les Canàries en règim suspensiu:la Resolució del DUA d'11 de juliol de 2014 (BOE de 21 de juliol) establix un nou codi "128  Para enviaments entre les Canàries i Península o illes Balears de productes subjectes als Impostos Especials sobre cervesa, productes intermedis o alcohol i begudes derivades la circulació de les quals entre origen i destinació haja d'anar emparada per un document administratiu electrònic".En estos supòsits, no serà necessari la inclusió de l'ARC a la casella 40 del DUA.El eDAA podrà ser declarat a la casella 44.

  2. DUAs provisionals per quantitat (DUAs procediment "B"):en aquells supòsits d'avituallament en què no es conega la quantitat que realment serà subministrada, es podrà autoritzar realitzar un DUA "B" sense incloure l'ARC a la casella 40.Una vegada presentat el DUA complementari, caldrà presentar un missatge de modificació per a incloure l'ARC del eDAA ja amb les quantitats correctes.

  3. DUAs simplificats (DUAs amb procediment "C") :haurà d'incloure l'ARC a la casella 40.  El DUA recapitulatiu no haurà d'incloure'l.

    El codi 128 pot ser ja utilitzat encara que deixant en blanc la casella 40.És important que els operadors declaren correctament la duana de sortida i la seua coherència respecte que el eDAA coresponga a l'EMCS intern o a l'EMCS comunitari.