15-07-2014 IVA:es modifica l'Ordre que aprova els models 322, 353 i 039, i l'Ordre que aprova el model 309

Es modifica l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de Comunicació de dades, corresponents al Règim Especial del Grup d'Entitats en l'Impost sobre el Valor Afegit, i l'Ordre HAC/3625/2003, de 23 de desembre, per la qual s'aprova el model 309 de declaració-liquidació no periòdica de l'Impost sobre el Valor Afegit.
  • Orden HAP/1222/2014, de 9 de julio,por la que se modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 15-julio-2014) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana