07-07-2014 Mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència

Entre d'altres, inclou modificacions en relació amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.