Anunci d'inici del procediment d'adjudicació directa de béns per raons d'urgència de la Dependència de Duanes i II.EE. d'Algesires de la Delegació a Cadis de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Esta Dependència anuncia l'alienació pel procediment d'adjudicació directa del CAVALL PURA SANG ANGLÉS, de nom KILIAD DOUMONT, identificat amb el microxip número 978000001283885.El cavall es troba depositat i disponible per a ser examinat durant els dies 23 al 27 de setembre de 2013, en horari de 9.00 a 14.00 hores, a les instal·lacions de l'ESCOLA INDALIANA D'ART EQÜESTRE en el municipi de PETXINA, província d'ALMERIA, telèfon 609 565 551.(Es prega concertar cita prèvia).

Les condicions que regiran este procediment són les següents:

 1.Objecte de l'alienació

Este procediment té per objecte l'alienació del cavall pura sang anglés, de nom KILIAD DOUMONT, identificat amb el microxip número 978000001283885, valorat en 6.000,00 euros com a tipus d'alienació.

 2.Règim jurídic

La normativa aplicable a este procediment és la següent:

 -  Títol VI, Capítol I (articles 419 a 423) de les Ordenances de Duanes, aprovades per Decret de 17 d'octubre de 1947, que regula el procediment per a l'alienació de gèneres a les duanes.

 -  Artículo 320 de las Ordenanzas de Aduanas, que regula la aplicación del producto de la venta de los géneros subastados.

 -  Títol III, Capítol II (articles 97 a 107) del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.

 -  Article 28 del Reial Decret 1649/1998, de 24 de juliol, que desenvolupa el Títol II de la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, sobre repressió de contraban, relatiu a les infraccions administratius de contraban, que contempla la venda immediata en determinats supòsits dels béns intervinguts per contraban.

 3.Tributació

En el preu de rematada dels béns adjudicats estaran inclosos els tributs meritats amb motiu de la importació a consum al territori espanyol que forma part del territori duaner de la Comunitat.No s'inclouen en el preu de rematada els impostos indirectes que graven la transmissió dels mateixos (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o Impost sobre el Valor Afegit, en el seu cas).

 4.Licitadors

A excepció del personal adscrit a l'òrgan que va acordar l'alienació dels béns, dels taxadors, dels dipositaris i dels funcionaris directament implicats en el procediment d'alienació, podrà prendre part en este procediment, per si o per mitjà de representant, qualsevol persona que posseïsca capacitat d'obrar d'acord amb dret i que no tinga per a això impediment o restricció legal, sempre que s'identifique adequadament i amb document que justifique, en el seu cas, la representació que ostente.

Fins al dia 4 d'octubre de 2013, els licitats enviaran o presentaran les seues ofertes en sobre tancat, que tindran el caràcter de màximes, en el registre general de la Dependència de Duanes i Impostos Especials d'Algesires, situada a l'avinguda de la Hispanitat, número 1, d'eixa ciutat.El licitador haurà d'indicar nom i cognoms o raó social o denominació completa, nombre d'identificació fiscal i domicili, i acompanyar resguard del depòsit de garantia constituït mitjançant ingrés del 20 per 100 del tipus d'alienació dels béns en el compte bancari número 0182 0220 02 0200017176 de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 5.Taula d'adjudicació

La Taula d'adjudicació estarà constituïda per la Cap de la Dependència de Duanes i II.IE d'Algesires, o funcionari en qui delegue, en qualitat de Presidenta;l'Interventor Delegat del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a Cadis, o funcionari en qui delegue;la Cap de la Secció d'Expedients de la Dependència de Duanes i II.IE d'Algesires, o funcionari en qui delegue, en qualitat de Vocal;i un funcionari d'Aduanas, que actuarà com a Secretari.

 6.Adjudicació directa

En el termini màxim de cinc dies hàbils posteriors al termini de presentació d'ofertes, es reunirà la Taula d'adjudicació per a procedir a la verificació de les ofertes que s'hagueren presentat, podent considerar, en el seu cas, que les esmentades ofertes no s'ajusten, en eixe moment, a les millors condicions econòmiques i decidir estendre el termini de presentació d'ofertes, respectant el límit total de sis mesos, computats des de la data d'este anunci.

Verificades les ofertes, la Taula formalitzarà comunicació de l'acta d'adjudicació, que s'enviarà a l'adjudicatari, i procedirà per retornar els depòsits constituïts, a excepció del pertanyent a l'adjudicatari, que s'aplicarà al pagament del preu de rematada.

 7.Desemborsament del preu de rematada

L'adjudicatari haurà d'ingressar en el compte bancari número 0182 0220 02 0200017176 de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, dins dels quinze dies següents a la comunicació de l'acta d'adjudicació formalitzada per la Taula, la diferència entre el depòsit constituït i el preu d'adjudicació.Si l'adjudicatari no procedix d'esta manera, perdrà l'import del seu depòsit, quedant obligat a rescabalar l'Administració dels perjuís que origine l'esmentada falta de pagament.

En cas d'impagament del preu de rematada per l'adjudicatari, la Taula podrà optar entre acordar l'adjudicació al licitador que haguera realitzat la segona oferta més elevada, sempre que la mantinga.

 8.Retirada dels béns adjudicats

Per a retirar els béns adjudicats, s'hauran de presentar tots o alguns dels documents següents segons els casos: 

  • Resguard bancari del depòsit de garantia.
  • Resguard bancari d'ingrés del desemborsament pendent, en el seu cas.
  • Original i fotocòpia de la carta de pagament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en el seu cas.

Acreditats els extrems anteriors, s'expedirà certificat de l'acta d'adjudicació directa dels béns.L'adjudicatari correrà amb les despeses de depòsit dels béns a partir de l'endemà al del lliurament del certificat d'adjudicació.

 9.Reclamacions i acceptació de condicions

Una vegada finalitzat el procediment, no s'admetran reclamacions de l'adjudicatari respecte a la qualitat o quantitat dels béns, tret de per diferències sorgides entre el moment de l'adjudicació i el de la retirada, quedant a càrrec seu la prova d'eixes diferències.

La concurrència a este procediment d'alienació suposa l'acceptació de totes les condicions que regixen el mateix.

Algesires, a 4 de setembre de 2013.

LA CAP DE LA DEPENDÈNCIA,

Fdo.:Nuria Carracedo González